Aktualności

W związku z sytuacją epidemiologiczną i rosnącą liczbą zakażeń na COVID 19, niezwykle istotne jest maksymalne ograniczenie przebywania w miejscach publicznych. Biorąc to pod uwagę, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich, uprzejmie prosimy o to, by sprawy, które nie wymagają osobistej wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie, w miarę możliwości załatwiać drogą e-mail lub telefonicznie. @ www.ops-nysa.pl ☎ 77 4472370, 77 4333556 ➡️ http://ops-nysa.pl/kontakt

Tags:

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Gmina Nysa realizuje następujące zadania z zakresu zdrowia publicznego:

  • „Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin – edycja 2020” – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej,
    a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie prowadzone jest przez Gabinet Psychologiczno-Terapeutyczny Izabela Mikulska.

Celem zadania jest objęcie oddziaływaniami terapeutycznymi, psychologicznymi i prawnymi osób uzależnionych i ich rodzin z Gminy Nysa. Z usług Centrum mogą skorzystać osoby zmagające się z uzależnieniem od alkoholu, narkotyków oraz uzależnieniami behawioralnymi tj. od Internetu (mass media) i gier komputerowych (online i offline). Centrum obejmuje swym działaniem dzieci, młodzież i dorosłych. Centrum ściśle współpracuje z kuratorami i Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Centrum wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin działa w Nysie przy ul. Chodowieckiego 9,
I piętro, w ramach zadania oferuje:

  • pomoc psychologiczna – Izabela Mikulska, każdy poniedziałek w godz. 15.00 – 18.00,
  • konsultacje terapeutyczne – Justyna Chrobak , każdy wtorek i piątek w godz. 14.00 – 18.00,
  • pomoc prawna środy w godz. 15.00 – 16.00 (2 razy w miesiącu przez okres lipiec
    i sierpień po okresie wakacyjnym porady prawne będą raz w miesiącu).
  • „Uwierzyć w siebie - wsparcie dorosłych uzależnionych lub współuzależnionych – edycja 2020” - prowadzenie programów terapii dla osób uzależnionych, współuzależnionych, w tym pracy terapeutycznej z rodziną realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”.

Podstawowym założeniem programu realizującego zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród dorosłych zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec członków rodziny i lokalnej społeczności. Program ma również charakter edukacyjno-korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne odbywają się będą przy ulicy Prusa 14, 48-300 Nysa w siedzibie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”. Spotkania odbywają się 3 razy w tygodniu po 3 godziny, w godzinach 18.00 – 21.00, mają formę konsultacji osobistych lub telefonicznych.

Konsultacji udzielają specjaliści: terapeuta uzależnień, socjoterapeuta, terapeuta behawioralny, psycholog, mediator, specjalista do spraw resocjalizacji.

  • „Uwierzyć w siebie - wsparcie młodzieży uzależnionej lub współuzależnionej - edycja 2020” - prowadzenie zajęć terapeutycznych i pozaterapeutycznych dla młodzieży uzależnionej i zagrożonej uzależnieniami, w tym zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla rodziców/opiekunów oraz praca terapeutyczna z całą rodziną realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”.

Podstawowym założeniem programu realizującego zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne jest przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, promocja zdrowego stylu życia i rozbudzenie wśród młodzieży od najmłodszych lat zainteresowania różnymi formami aktywności jako alternatywy wobec uzależnień, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy oraz innych zjawisk patologicznych, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych. Program ukierunkowany jest na działania rozwijające u młodzieży poczucie społecznego zaangażowania, wrażliwości na problemy bliźnich, kształtowanie postawy szacunku wobec rodziców i wychowawców. Program ma również charakter edukacyjno-korekcyjny dla osób uzależnionych i terapeutyczno-wspomagający dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych problemem przemocy w rodzinie.

Zajęcia terapeutyczne i pozaterapeutyczne odbywają się przy ulicy Prusa 14, 48 -300 Nysa w siedzibie Specjalistycznej Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną „Parasol”. Spotkania odbywają się będą średnio 3 razy w tygodniu po 3 godziny, w godzinach 15.00 – 18.00, mają formę konsultacji osobistych lub telefonicznych.

Konsultacji udzielają specjaliści: terapeuta uzależnień, socjoterapeuta, terapeuta behawioralny, psycholog, mediator, specjalista do spraw resocjalizacji.

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie dziękuje Panu Bartłomiejowi Robel  i całej wspólnocie Kościoła Chrystusowego za ogrom serca i dobra jakim był zakup lodówki dla podopiecznego z Działu Usług Opiekuńczych i Domów Pomocy Społecznej. Jak zawsze mogliśmy liczyć na Wasze wsparcie.

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie