Aktualności

W dniach 29 – 30 czerwca 2021 roku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie odbyła się wizyta studyjna pracowników Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach.  Celem wizyty było przekazanie Naszych doświadczeń w zakresie rozdzielania pracy socjalnej od świadczeń finansowych wdrażanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie w ramach zrealizowanego projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” który był realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ponadto  wizyta pracowników OPS Proszowicach  miała na celu przekazanie dobrych praktyk  realizowanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie.  Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach  mieli okazję  dowiedzieć się, jak realizowana jest   praca socjalna, jak ten pomysł został wprowadzony w życie oraz jakie są jego efekty. W ramach wizyty studyjnej pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Proszowicach mieli również okazję zapoznać się z funkcjonowaniem między innymi: Centrum Streetworkingu, Klubu Rodzica, Klubu Seniora oraz Świetlicy Socjalnej działających    w  ramach Gminnego Centrum Wsparcia III Sektora w Nysie.

Cieszymy się, że mogliśmy podzielić się Naszym doświadczeniem i praktyką.Mamy nadzieję, że przekazane informacje ułatwią wdrożyć zmiany w Państwa  Ośrodku.

Życzymy powodzenia!

image000000

image000000009

image000000010

Tags:

opolskie fb

Celem projektu jest umożliwienie – w okresie IV 2021 - IX 2022 – powrotu na rynek pracy 40 kobiet opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 z terenu województwa opolskiego.

Formy pomocy: 

  • Finansowanie kosztów opieki nad dzieckiem w żłobku przez maksymalnie 12 miesięcy!

Kto może wziąć udział w projekcie:

Co najmniej 40 kobiet pracujących w wieku aktywności zawodowej, które spełniają łącznie następujące warunki:

  • Opiekują się dziećmi do lat 3 i są zatrudnione (lub prowadzą własną działalność gospodarczą), w tym mogą przebywać na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
  • Zamieszkują na obszarze województwa opolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Obszar realizacji projektu:

Województwo opolskie.

Jak zgłosić się do projektu?

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie nawiązał współpracę  z Fundacją Plan B, która realizuje Projekt pt. „RODZINA TU ŻYCIE SIĘ ZACZYNA”. Ww. projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. W projekcie uczestniczy  osiem rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Nysa. Projekt adresowany jest do rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze oraz osób korzystających bądź też  kwalifikujących się do wsparcia  na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.  W ramach uczestnictwa w projekcie członkowie rodzin w zależności od sygnalizowanych potrzeb będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa, pedagoga, terapeuty ds. uzależnień, doradcy zawodowego i poradnictwa prawnego. Ponadto w ramach działań przewidzianych w projekcie realizowane będą  usługi dla rodzin z dziećmi w tym animacje  i grupy zabawowe.

rodzina tu sie zaczyna

Tags:

logo ops

Szanowni Państwo,

Gmina Nysa rozważa możliwość przystąpienia do  Programu „Centra opiekuńczo- mieszkalne” realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, w terminie do
18 czerwca 2021r. Ankieta jest skierowana do osób niepełnosprawnych i ich rodzin, opiekunów osób niepełnosprawnych, organizacji pozarządowych  z terenu Gminy Nysa i ma na celu rozeznanie potrzeb udzielania pomocy w formie utworzenia ”Centrum opiekuńczo- mieszkalnego”.

Centra opiekuńczo - mieszkalne są ośrodkami wsparcia przeznaczonymi dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Głównym celem działania Centrum jest świadczenie usług osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają opieki
i pomocy w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb poprzez wsparcie
w zakresie kwestii zdrowotnych, rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych, stymulowania
i rozwijania sprawności ruchowej, poznawczych oraz społecznych.        
Centra mają na celu uzupełnienie systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie dodatkowej usługi w postaci zapewnienia osobom dorosłym możliwości zamieszkiwania w formie całodobowego pobytu  lub pobytu dziennego.


Zapewniamy, że ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy.

 

LINK DO ANKIETY

Tags:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w związku z realizacją projektu partnerskiego Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do współpracy rodziny/osoby zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Rodziny/osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej w ramach ww. projektu mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Więcej informacji  znajdziecie Państwo poniżej.

Plakat rodzina wspierająca 1

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie