Pomoc środowiskowa i świadczenia

 • Reorganizacja

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje od 2018 roku wprowadzoną „nową politykę świadczeń”, która pokazuje nowe cele i sposoby rozpatrywania wniosków i potrzeb klientów OPS.

  Zakłada ona, że celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć wykorzystując własne uprawnienia zasoby i możliwości. Oznacza to, że ustawodawca nie stworzył po stronie organów dysponujących środkami pomocy społecznej obowiązku zaspokojenia wszystkich, chociażby nawet jak najbardziej uzasadnionych potrzeb osoby lub rodziny ubiegającej się o taką pomoc i do tej pomocy uprawnionej. Zadaniem organów pomocy społecznej jest jedynie wspomaganie klientów w działaniach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb, a nie zagwarantowanie źródła utrzymania osobom, których stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy. Jest to więc pomoc dla osoby korzystającej z pomocy społecznej, w jej dążeniu do polepszenia swojej sytuacji życiowej, co nie może jednak oznaczać bezwarunkowego zaspokajania jej wszystkich żądań i akceptowania przez organy postawy roszczeniowej. Ponadto pomoc winna mieć charakter przejściowy, skłaniający klienta do aktywizacji i samodzielnego działania. OPS nie może być instytucją, która ma przejąć cały ciężar utrzymania osoby, która ze swej strony nie podejmuje żadnych działań w celu poprawy swojej sytuacji.

  Pomoc skierowana ma być w większym wymiarze dla osób zależnych tj. osób starszych, niepełnosprawnych i długotrwale chorych, których stan zdrowia i niepełnosprawność nie pozwalają na podjęcie pracy i usamodzielnienie się. Pomoc ma być także kierowana do matek lub ojców, którzy ze względu na chorobę dziecka nie są w stanie podjąć zatrudnienia. Pomocą objęte będą także osoby w wieku emerytalnym, które nie radzą sobie mimo posiadanych zasobów finansowych z zaspokajaniem swoich potrzeb życiowych (np. pomoc w postaci usług opiekuńczych, pomoc w umieszczaniu w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczo – leczniczych).

  Zakres pomocy społecznej oraz rodzaje i warunki przyznawanych w jej ramach świadczeń wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

 • Zespół świadczeń

  Zespół świadczeń wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także zadania wynikające z ustaw:

  Główne zadania określone ustawą o pomocy społecznej obejmują w szczególności:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych świadczeń z ustaw wyżej wymienionych
 • Zespół Pomocy Dziecku Rodzinie jest formą pomocy rodzinom przeżywającym trudności, realizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

  Nadzór nad działalnością Zespołu pełni Zastępca Ośrodka Pomocy Społecznej .
  W jego skład wchodzą: asystenci rodziny, koordynator Zespołu, psycholog, pracownicy socjalni, Z-ca Dyrektora OPS w Nysie, pracownicy Świetlicy, terapeuta ds. uzależnień, mediator. W razie konieczności do składu Zespołu zostają zaproszeni kuratorzy, pedagodzy szkolni oraz inne osoby posiadające wiedzę na temat konkretnej rodziny.

  Do zadań Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie należy w szczególności:

  1) Diagnozowanie i analizowanie sytuacji rodzinnej pod kątem zaistniałych problemów
  i deficytów,

  2) Organizacja i koordynacja poradnictwa rodzinnego,

  3) Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w celu przywrócenia zdolności do wypełniania tych funkcji,

  4) Współpraca z instytucjami i placówkami działającymi na rzecz dziecka i rodziny,

  5) Organizowanie dla rodzin spotkań mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji (grupy wsparcia, grupy samopomocowe),

  6) Prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz rodzin w celu rozwijania ich umiejętności opiekuńczo- wychowawczych poprzez realizację programów i projektów kierowanych do rodzin wieloproblemowych.

  Efektem działalności Zespołu Pomocy Dziecku i Rodzinie jest poprawa funkcjonowania rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych oraz prowadzeniu gospodarstwa domowego. Poprzez uzyskiwane wsparcie rodzice uczą się nawiązywania właściwych relacji z dziećmi, a także między sobą, pozyskują wiedzę na temat metod wychowania - co pozytywnie wpływa na kształtowanie postaw. Członkowie rodzin nabywają umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz prawidłowej oceny własnych emocji by lepiej radzić sobie między innymi w sytuacjach stresogennych.

  Członków Zespołu obowiązuje zasada poufności informacji.

  Pobierz formularz zgłoszeniowy

 • Pomoc specjalistów

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach wdrożenia usprawnień organizacyjnych nakierowanych na poprawę obsługi klienta, oferuje Państwu bezpłatną pomoc w zakresie:

  doradztwa zawodowego, terapii uzależnień oraz mediacji.

  • Doradca zawodowy specjalista ds. reintegracji społecznej
  • Badanie predyspozycji zawodowych
  • Odkrywanie celu zawodowego
  • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania
  • Pomoc w znalezieniu pracy
  • Godzenie życia rodzinnego z pracą
  • Warsztaty motywacyjne
  • Warsztaty ta temat rynku pracy

  Terapeuta ds. uzależnień:

  • Indywidualna praca z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, papierosów oraz z osobami z uzależnieniami behawioralnymi (komputer, telefon, internet, hazard)
  • Praca z osobami współuzależnionymi oraz wychowującymi się w rodzinie dysfunkcyjnej
  • Zajęcia profilaktyczne i edukacyjne
  • Wsparcie psychologiczne

  Mediator:

  • Pomoc w poszukiwaniu rozwiązań konfliktów
  • Unormowanie stosunków w rodzinach
  • Ratowanie małżeństw lub pomoc w ich polubownym rozwiązaniu
  • Dbanie o dobro małoletnich dzieci poprzez rozwiązywanie sporów małżeńskich i rodzinnych
   Zapraszamy osoby zainteresowane do skorzystania z usług powyższych specjalistów. Szczegółowe informacje można uzyskać od pracowników socjalnych, asystentów rodziny jak również w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przy ul. ul. K.E.N 1A

  Dane teleadresowe:

  www.ops-nysa.pl

  77 4472370, 77 4333556, fax 77 4336746

  adres email: opsnysa@op.pl

  Zatrudnienie ww. specjalistów (ds. doradztwa zawodowego, terapii uzależnień oraz mediacji) finansowane jest w ramach realizowanego projektu pn.:

  „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
  Całkowita wartość projektu wynosi 740.716, 25 zł. Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych.

 • Kodeks Etyki Zawodowej

Zespół pracy socjalnej

 • Sekcja ds. przemocy

  realizacja procedury "Niebieskiej Karty"

 • Sekcja ds. aktywizacji zawodowej

  praca socjalna nakierowana na aktywizację zawodową klientów korzystających z pomocy społecznej

 • Sekcja ds. wsparcia rodziny

  wsparcie rodziny przeżywającej sytuacje kryzysowe; problemy opiekuńczo - wychowawcze

 • Sekcja ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej oraz osób zależnych

  praca socjalna nakierowana na udzielaniu kompleksowego wsparcia seniorom osobom niepełnosprawnym i zależnym

 • Stanowisko ds. bezdomnych

  praca socjalna nakierowana na wsparcie osób bezdomnych

 • Asystenci Rodziny

  wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi

Pomoc pieniężna

 • ZASIŁEK STAŁY

  Zasiłek stały przysługuje:

  pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  Zasiłek stały ustala się w wysokości:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie,
  w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
  W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 • ZASIŁEK OKRESOWY

  Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

  osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
  rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.
  Zasiłek okresowy ustala się:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie,
  w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
  Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi:

  w przypadku osoby samotnie gospodarującej nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,
  w przypadku rodziny nie może być niższa niż 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny.
  Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 • ZASIŁEK CELOWY I CELOWY SPECJALNY

  Może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

  Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Pomoc niepieniężna

 • PRACA SOCJALNA

  Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

  Praca socjalna to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom w rozwinięciu lub wzmocnieniu ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest w oparciu o dokonanie diagnozy sytuacji klienta przez pracownika socjalnego, opracowanie planu pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnej sytuacji oraz posiadanego potencjału osoby lub rodziny.

  Praca socjalna może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny. Kontrakt jest pisemną umową zawartą pomiędzy osobą ubiegającą się o pomoc a pracownikiem socjalnym określającą uprawnienia i zobowiązania stron zmierzające do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej danej osoby lub rodziny. W przypadku odmowy zawarcia kontraktu, niedotrzymania jego postanowień ośrodek pomocy społecznej może odmówić pomocy finansowej lub ją wstrzymać.

  Pomoc w ramach pracy socjalnej obejmuje w szczególności:
  1. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych
  2. poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe
  3. pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych

 • SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

  Przysługuje:
  1. osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu
  2. osoby pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 • SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (EMERYTALNO-RENTOWE)

  Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka). Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia.

  Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 771,00zł) i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

  Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki.

  Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

  1. ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat
  2. posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn

  Przy ustaleniu okresu ubezpieczenia, okres nieskładkowy ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

 • SPRAWIENIE POGRZEBU

  Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie.

  Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub też zgodnie z wyrażoną przez niego wolą odnośnie sposobu pochowania, a jeżeli nie są one znane – zgodnie z wolą jego osób bliskich. W przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez gminę poniesione wydatki podlegają zwrotowi z masy spadkowej, jeśli po osobie zmarłej nie przysługuje zasiłek pogrzebowy.

 • PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

  Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.

  Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.
  Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii
  Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

  Porady w zakresie przysługujących uprawnień można uzyskać od pracownika socjalnego w ramach pracy socjalnej. Na wniosek pracownika socjalnego do pracy z rodziną przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych może być skierowany asystent rodziny.

  Osoba wymagająca wsparcia psychologicznego może skorzystać z pomocy psychologa zatrudnionego w tut. Ośrodku.

 • SCHRONIENIE, POSIŁEK, NIEZBĘDNE UBRANIE

  Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione.
  • Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku
  • Pomoc w formie posiłku następuje poprzez zapewnienie jednego dania gorącego lub przyznania produktów żywnościowych
  • Pomoc w formie niezbędnego ubrania następuje poprzez zapewnienie odzieży i obuwia właściwego do pory roku

Dodatek mieszkaniowy

 • PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych, Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego.

 • DOKUMENTY
 • DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:
  1. najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
  2. członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
  3. osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,
  4. innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
  5. osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.
 • DOCHÓD

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

  Od 01.03.2021 r. najniższa emerytura wynosi  1250,88 zł.

  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

  Do dochodu nie wlicza się :

  1. dodatków dla sierot zupełnych,
  2. zasiłków pielęgnacyjnych,
  3. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
  4. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej
  5. dodatku mieszkaniowego,
  6. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
  7. jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  8. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
  9. pomocy w zakresie dożywiania

  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

 • POWIERZCHNIA MIESZKANIA

  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny dom jednorodzinny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  • 35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
  • 40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
  • 45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
  • 55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
  • 65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

  70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 • GOSPODARSTWO DOMOWE

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

 • WYDATKI NA MIESZKANIE

  Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  • 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym,
  • 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
  • 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
   Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

 • WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

  W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

  W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

 • ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

  1. występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych
  2. faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.
 • COVID-19 - INFORMACJA

  W związku z wprowadzeniem stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, informujemy, iż można się ubiegać o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną od dnia 13 marca 2020 r. W przypadku ubiegania się o dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną wnioskodawca dołącza do wniosku stosowną klauzulę zawierającą okres poprzedzający dzień złożenia wniosku, za który dodatek ma być przyznany.

  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się z mocą wsteczną za okres, za który osobie uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

  W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres na jaki dodatek mieszkaniowy się przyznaje, tj: 6 miesięcy, skraca się o okres poprzedzający pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy.

  W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną jest on wypłacany w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.

  Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie, jeżeli wniosek złożono nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.


  Podstawy prawne: ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r.

  (Dz.U. z 2019 r., poz. 2133)

  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U Nr 156 poz. 1817)

  rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. (Dz. U Nr 156 poz. 1828)

  ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 875)

  ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086

 • DOPŁATY do czynszu finansowane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z dnia 04 stycznia 2021,  poz.11) wprowadza nowy instrument wsparcia najemców lokali mieszkalnych dotkniętych ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, polegający na możliwości przyznawania takim najemcom dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Regulacje dotyczące nowego instrumentu wprowadzane są poprzez dodanie art. 15zzzic – 15zzzii do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

  Dodatek  mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

  Wymagane jest aby:

  1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego osiągnięty w 2019 r.,

  2) wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r.1, oraz

  3) wnioskodawcy nie przysługiwał wcześniej taki powiększony dodatek mieszkaniowy.

   

  Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego

  http://www.ops-nysa.pl/pomoc-srodowiskowa-i-swiadczenia

  http://www.ops-nysa.pl/home-onepage/wnioski-do-pobrania

  Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu” , zwanej dalej „adnotacją” . Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek  z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021r.

  Do wniosku dołącza się:

  1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

  2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt. 2 i 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ubiegający się najmował lub podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);

  3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu (np. umowa najmu lokalu mieszkalnego).

  Załącznik. - druk oświadczenia

  Niespełnienie przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wyklucza przyznania mu dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wspomnianych warunków, a spełnia warunki do otrzymania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego, wówczas należy mu przyznać dodatek bez dopłaty.

  Dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę do czynszu gmina wypłaca od 61. dnia po dniu ogłoszenia ustawy, przy czym pierwszej wypłaty gmina dokonuje nie później niż 76. dnia po dniu ogłoszenia ustawy.

  WZÓR OŚWIADCZENIA

  WZÓR OŚWIADCZENIA NAJEMCY

Dodatek energetyczny

 • PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne, ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego.

  Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 • WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY
 • WYSOKOŚĆ ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO

  Wysokość dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2021 do dnia 30 kwietnia 2022 wynosi:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 12,09 zł/miesiąc;
  2. składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
  3. składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.