W związku z dużym zainteresowaniem zakupem węgla po preferencyjnej cenie wnioski będą przyjmowane w pok. 10 i 18

WNIOSEK

Przez Portal Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl) lub Portal PUE ZUS możesz złożyć wnioski elektroniczne na: 500+, Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie nie wysyła wiadomości SMS oraz e-maili z prośbą o podanie danych osobowych do wypłaty świadczeń. Jeżeli otrzymali Państwo taką wiadomość - może to być próba oszustwa.

Nie udziela się informacji telefonicznej w sprawie terminów wypłat świadczeń, która jest dostępna na stronie:

Terminy wypłat

Od dnia 04.01.2022r. do 31.12.2022r. wnioski o dodatek energetyczny pozostawia się bez rozpoznania zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1)

WAŻNE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych przypomina, iż od dnia 1 czerwca 2022 r. wypłatami świadczeń wychowawczych (500+) zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o wypłatę świadczenia na okres 2022/2023 należy składać elektronicznie do ZUS.

 • Stowarzyszenie Nyskie Centrum Promocji Zdrowia informuje o realizacji programów profilaktyki selektywnej w roku 2023

  Projekty dofinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w...
 • Środki higieny osobistej

  Termin składania ofert: 13.03.2022 r. 10:00 Ogłoszenie Formularz ofertowy Oświadczenie RODO Protokół
 • Zakup żywności

  Termin składania ofert: 13.03.2022 r. 10:00 Ogłoszenie Formularz ofertowy Oświadczenie RODO Protokół
 • AKTYWNY SAMORZĄD

  Od 1 marca 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie.   Wnioski o dofinansowanie dotyczące...
 • Pracownik socjalny

  INFORMACJA Nr 10/2023 z dnia 28.02.2023r.    Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie,  przy ul...
 • Psycholog

  INFORMACJA Nr  11/2023  z dnia  28.02.2023 Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul...
 • Referent

  OGŁOSZENIE O NABORZE NA  STANOWISKO PRACY Dyrektor  Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza otwarty...
 • Świadczenie usługi całodobowej teleopieki dla seniorów

  Termin składania ofert: 17.02.2022 r. 12:00 Ogłoszenie Formularz ofertowy Oświadczenie RODO Pytanie-1 Odpowiedź-1 Pytanie-2 Odpowiedź-2 Protokół...
 • Asystent Rodziny

  INFORMACJA Nr  07/2023  z dnia  14.02.2023  Stanowisko pracy: asystent rodziny     Termin składania ofert:...
 • Pracownik socjalny

  INFORMACJA Nr  09/2023  z dnia  14.02.2023 Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul...
 • Psycholog

  INFORMACJA Nr  08/2023  z dnia  14.02.2023 Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie przy ul...
 • Środki czystości

  Termin składania ofert: 15.02.2022 r. 10:00 Ogłoszenie Formularz ofertowy Oświadczenie RODO Protokół
 • Ferie zimowe

  W okresie ferii zimowych tj. od dnia 13.02 do 24.02.23r. zajęcia dla dzieci uczęszczających do...
 • Środki czystości

  Termin składania ofert: 06.02.2022 r. 10:00 Ogłoszenie Formularz ofertowy Oświadczenie RODO Protokół
 • Pracownik socjalny

  INFORMACJA Nr 05/2023 z dnia 30 .01.2023r.    Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Nysie,  przy ul...
Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenie pomocy społecznej osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a nie są w stanie pokonać jej wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Informacje dla klienta

Pomoc środowiskowa i świadczenia

Zespół Świadczeń - wykonuje zadania pomocy społecznej należące do zadań własnych gminy oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, a także  zadania wynikające z ustaw:

 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
 • ustawa z 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

Przejdź do działu >>

Cele Ośrodka Pomocy Społecznej
Cele Ośrodka Pomocy Społecznej

Świadczenia Rodzinne i Alimentacyjne

Dział zajmuje się przyznawaniem świadczeń takich jak: zasiłek rodzinny oraz wszystkie dodatki do zasiłku rodzinnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. „becikowe”), świadczenie rodzicielskie, świadczenia opiekuńcze, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie „za życiem”, świadczenia alimentacyjne oraz świadczenia wychowawcze

Przejdź do działu >>

Usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która pomocy potrzebuje. Świadczone są przez osoby posiadające specjalistyczne kwalifikacje. Dział zajmuje się także przeprowadzaniem i kompletowaniem dokumentów niezbędnych do umieszczenia osób potrzebujących w domach pomocy społecznej oraz ŚDS

Przejdź do działu >>

Dział usług opiekuńczych oraz Domów Pomocy Społecznej
Świetlica socjalna

Świetlica socjalna

Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych funkcjonuje w Ośrodku Pomocy Społecznej jako placówka wsparcia dziennego, prowadząc zajęcia popołudniowe od poniedziałku do piątku dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Pomaga dzieciom w nauce, zachęcając je do rozwijania swoich zainteresowań, umiejętności oraz edukacji profilaktycznej. Zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone przez psychologa pomagają wychowankom uczyć się właściwych zachowań społecznych oraz jak radzić sobie w sytuacjach stresowych i poznać samego siebie.

Przejdź do działu >>

Noclegownia i Ogrzewalnia

Od 01 stycznia 2018r udzielaniem schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Nysa zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, który prowadzi Noclegownię i Ogrzewalnię. Z usług ww. placówki mogą korzystać zarówno kobiety i mężczyźni, a jej siedziba znajduje się w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7. Noclegownia i Ogrzewalnia jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie. Noclegownia przeznaczona jest do udzielania doraźnej i okresowej pomocy osobom bezdomnym, poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego. Natomiast Ogrzewalnia zapewnia możliwość skorzystania z krzesła lub ławki aby w cieple na siedząco spędzić czas, w okresie gdy noclegownia jest zamknięta.

Przejdź do działu >>

Świetlica socjalna
Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej ma na celu jest udzielenie pomocy osobom indywidualnym oraz ich rodzinom w odbudowywaniu i podtrzymywaniu umiejętności integracji i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Ma pomóc w powrocie do pełnienia ról społecznych oraz w podniesieniu kwalifikacji zawodowych, jako wartości na rynku pracy. Oraz samo organizować się ludziom w grupy, podejmować wspólne inicjatywy i przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej.

Przejdź do działu >>


Inkubator organizacji społecznych

Podstawowym działaniem Inkubator Organizacji Społecznych jest kształtowanie umiejętności związanych z organizowaniem społecznym mieszkańców, a także obsługa organizacji pozarządowych. Inkubator Organizacji Społecznych w swojej działalności jest skierowany do osób, które poszukują wsparcia, potrzebnego do realizacji inicjatyw społecznych.

Przejdź do działu >>

Inkubator organizacji społecznych
Inkubator organizacji społecznych
Klub Integracji Społecznej

Programy i Projekty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w ramach swojej działalności realizuje projekty, na które fundusze pozyskał zarówno ze środków unijnych jak i krajowych.

Przejdź do działu >>


Informacje dotyczące działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie

Klub Integracji Społecznej
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie