Usługi opiekuńcze oraz Domy Pomocy Społecznej

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 

Usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osoby, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym. Przysługują osobom samotnym a także osobie, której rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.) (tutaj link)
 • Uchwała Nr XL/711/05 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej.(tutaj link)
 • Uchwała Nr XLIX/822/06 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/711/05 z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ze środków pomocy społecznej. (tutaj link)

 

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania przysługują:

 • osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona
 • osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wymagane dokumenty

 • pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy – do wglądu
 • kserokopia dowodu otrzymania renty lub emerytury, zasadniczo – z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku(oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy
 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • oryginał zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia uzasadniającego konieczność pomocy w formie usług opiekuńczych .
 • w razie konieczności inne dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową, które określa pracownik socjalny
 • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego
 • w razie konieczności inne dokumenty, które określa pracownik socjalny

ODPŁATNOŚĆ ZA USŁUGI OPIEKUŃCZE

 

Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wymagającej  pomocy w tej formie, w zależności od posiadanego dochodu. Minimalny poziom dochodu, od którego obliczana jest wysokość odpłatności, odpowiada aktualnie obowiązującemu kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, tj. 701,00 zł lub  w przypadku osoby w rodzinie tj. 528,00 zł

Opłata za usługi opiekuńcze jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc lub jej opiekuna przelewem na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

Dokumenty do pobrania: (tutaj odsyłacz)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek Pomocy Rodzinie w Nysie należy organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tutaj link)
 •  Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2005r Nr 189, poz.1598 z póżn.zm.) (tutaj link)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 2016 nr 231 poz.546) (tutaj link)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania, w oparciu o przedstawione dokumenty (m.in. zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie lekarskie). W wydanej decyzji administracyjnej określony jest miesięczny wymiar godzin usług  i wysokość odpłatności.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia i mają, między innymi, na celu:

 • uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
 • kształtowanie umiejętności niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i społecznego funkcjonowania,
 • motywowanie do leczenia i aktywności.

Prowadzony jest trening samoobsługi i umiejętności społecznych poprzez asystowanie w codziennych czynnościach życiowych ( kształtowanie nawyków związanych z higieną osobistą, dbaniem o wygląd, wykonywaniem czynności gospodarczych, dbaniem o porządek i należyte prowadzenie domu, przygotowaniem posiłków, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów rodzinnych, z gronem znajomych, rówieśników, sąsiadów, współpracowników, korzystanie z usług różnych instytucji ).

 

ODPŁATNOŚĆ ZA SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

 

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze ich rodzaje, kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki ustalania i pobierania opłat określone są w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. ( Dz.U. z 2005r. nr 189 poz.1598 z późn. zm.) (tutaj link)

Opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest  wnoszona przez osobę uzyskującą pomoc na konto OPS w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę.

 

Tabela opłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rok 2020

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi - rok 2021

Pliki do pobrania

Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.