Noclegowania i ogrzewalnia

Noclegownia i Ogrzewalnia w Nysie

ul. Baligrodzka 7,  48 – 303 Nysa,  tel. 77 435 52 11

Koordynator Noclegowni i Ogrzewalni w Nysie przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie:

pracownik socjalny Tomasz Mikiewicz, telefon.  77 447 23 74, 77 447 23 70, fax 77 433 67 46

e-mail: t.mikiewicz@ops-nysa.pl

 

Noclegownia i Ogrzewalnia w Nysie jest przeznaczona dla bezdomnych mężczyzn i kobiet. Działalność placówki obejmuje teren gminy Nysa. W szczególnych, określonych przypadkach przyjmowane są także osoby bezdomne spoza gminy. Placówka posiada 35 miejsc noclegowych oraz 15 miejsc w ogrzewalni. 

Od 01 stycznia 2018 r. Noclegownia i Ogrzewalnia w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7 jest w strukturze Ośrodka Pomocy Społeczne w Nysie. Pobyt w ww. placówce określa regulamin z dnia 11 stycznia 2018 r. zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.

Regulamin

Noclegowni i Ogrzewalni Dla Osób Bezdomnych

 • § 1

  Niniejszy regulamin określa zakres działania i zasady funkcjonowania Noclegowni i Ogrzewalni dla Osób Bezdomnych w Nysie przy ul. Baligrodzkiej 7. - (dalej: Noclegownia i Ogrzewalnia).

 • § 2

  Noclegownia i Ogrzewalnia prowadzona jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie, a z jej usług mogą korzystać zarówno kobiety i mężczyźni.

 • § 3 - PODSTAWA PRAWNA

  Noclegownia i Ogrzewalnia funkcjonuje w oparciu o:

  1) Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,

  2) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni,

  3) Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, uchwalony uchwałą Nr XXXVI/553/17 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 06 czerwca 2017 r.

 • § 4 - POSTANOWIENIA OGÓLNE

  Noclegownia i Ogrzewalnia jest komórką organizacyjną Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie.
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zapewnia obsługę Noclegowni i Ogrzewalni pod względem technicznym, administracyjnym i finansowo - księgowym.

  3. Noclegownia czynna jest cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
  od 1 października do 31 marca: od 18:00 do 8:00, od 1 kwietnia do 30 września:
  od 20:00 do 8:00.

  4. Ogrzewalnia czynna jest w okresie od 1 października do 30 kwietnia od 18:00 do 8:00 a ponadto od 1 listopada do 31 marca w godzinach od 08:00 do 18:00.

  5. Noclegownią i Ogrzewalnią koordynuje pracownik socjalny zajmujący się osobami bezdomnymi.

  6. Bezpośredni nadzór nad Noclegownią i Ogrzewalnią sprawuje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • § 5 - ZADANIA NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI

  Noclegownia i Ogrzewalnia przeznaczona jest do udzielania doraźnej i okresowej pomocy osobom bezdomnym, przebywającym na terenie gminy Nysa.
  Noclegownia zapewnia:
  1) schronienie poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego,

  2) możliwość przygotowania posiłku i ciepłego napoju we własnym zakresie oraz dogodne jego spożycie w miejscu do tego przygotowanym,

  3) w miarę możliwości - uzyskanie lub wymianę odzieży i obuwia dostosowanego do pory roku,

  4) dostęp do pomieszczeń sanitarnych w celu dokonania zabiegów związanych z higieną osobistą,

  5) środki do dezynfekcji i dezynsekcji.

  Ogrzewalnia zapewnia:
  1) możliwość skorzystania z krzesła lub ławki aby w cieple na siedząco spędzić czas, w okresie gdy noclegownia jest zamknięta,

  2) dostęp do łazienki w celu dokonania podstawowych zabiegów higieniczno – sanitarnych,

  3) w miarę możliwości – uzyskanie lub wymianę odzieży i obuwia,

  4) gorący napój w godzinach jej funkcjonowania,

  5) środki do dezynfekcji i dezynsekcji.

 • § 6 - ZASADY PRZYJMOWANIA DO NOCLEGOWNI I OGRZEWALNI

  1. Osoba bezdomna zgłaszająca się do Noclegowni i Ogrzewalni, w trakcie przyjmowania, zobowiązana jest do przedłożenia dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, udzielenia informacji dotyczących jej sytuacji życiowej oraz przyczyn poszukiwania schronienia.

  2. Pracownik ochrony prowadzi ewidencję osób przebywających w Noclegowni i Ogrzewalni.

  3. W przypadku braku dowodu tożsamości osoba bezdomna powinna niezwłocznie podjąć działania w kierunku uzyskania nowego dowodu tożsamości i przedłożyć zaświadczenie o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

  4. Przed przyjęciem do Noclegowni i Ogrzewalni osoba bezdomna zobowiązana jest do poddania się badaniu stanu trzeźwości i obezność środków psychoaktywnych.

  5. Osoba zgłaszająca się do Noclegowni i Ogrzewalni, na żądanie pracownika ochrony, zobowiązana jest udostępnić do wglądu wnoszone rzeczy. Zabronione jest wnoszenie alkoholu i środków odurzających oraz innych rzeczy (ostre narzędzia, przeterminowana żywność, odzież która nie nadaje się już do użytku).

  6. Pracownik ochrony Noclegowni i Ogrzewalni może odmówić przyjęcia, jeżeli zgłaszający się:

  1) Jest w stanie upojenia alkoholowego lub pod wpływem środków psychoaktywnych. W przypadku zgłoszenia się do Noclegowni i Ogrzewalni osoby będącej w stanie upojenia alkoholowego pracownik pełniący dyżur powiadamia o zaistniałym fakcie Policję, która powinna wobec takiej osoby podjąć stosowne działania,

  2) Nie wyraża zgody na poddanie się badaniu stanu trzeźwości lub na obecność środków psychoaktywnych,

  3) Nie wyraża zgody na przedstawienie dokumentu tożsamości,

  4) Odmawia zapoznania się z regulaminem Noclegowni i Ogrzewalni,

  5) Zachowuje się agresywnie, wszczyna awanturę, groźbami usiłuje wymusić wejście do Noclegowni i Ogrzewalni,

  6) Odmawia doprowadzenia się do należytego stanu higienicznego,

  7) Odmawia udostępnienia do wglądu wnoszonych rzeczy, a istnieje uzasadnione podejrzenie, że usiłuje wnieść przedmioty lub środki wymienione w ust. 4,

  8) Wymaga, ze względu na stan zdrowia, udzielenia natychmiastowej pomocy lekarskiej, w tym ostatnim przypadku, pracownik ochrony Noclegowni i Ogrzewalni jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu udzielenie pomocy przez służby medyczne.

  Do Noclegowni i Ogrzewalni nie mogą być przyjęte osoby niezdolne do samoobsługi w kwestii zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie odżywiania, pielęgnacji ciała i przemieszczania się, odejrzane o chorobę zakaźną.
  Przy przyjęciu po raz pierwszy do Noclegowni i Ogrzewalni osoba zgłaszająca się zapoznaje się z niniejszym Regulaminem i podpisuje zobowiązanie stosowania się do zawartych w nim przepisów.
  Noclegownia i Ogrzewalnia w godzinach swojego funkcjonowania pozostaje pod nadzorem pracownika ochrony.
  Osoby bezdomne do Noclegowni i Ogrzewalni przyjmuje pracownik ochrony.

 • § 7 - PRAWA OSOBY ZAKWATEROWANEJ W NOCLEGOWNI ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OGRZEWALNI

  Każda osoba bezdomna ma prawo do korzystania z pomocy prawnej oraz socjalnej organizowanej w ramach Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Osoba przebywająca w Noclegownima prawo korzystać z łaźni, łazienki, kuchni podręcznej i urządzeń będących na wyposażeniu tj. pralki, sprzętów gospodarstwa domowego, ponadto osobie przyjętej do Noclegowni zapewnia się: łóżko, ręcznik, pościel, ewentualnie środki higieny osobistej, możliwość przygotowania we własnym zakresie ciepłego napoju i posiłku oraz odzież w miarę możliwości, środki do dezynfekcji i dezynsekcji.
  Osoba przebywająca w Ogrzewalni ma możliwość ogrzania się w pomieszczeniu gdzie ma zapewnione miejsce siedzące w postaci krzesła, otrzymania gorącego napoju, wymiany odzieży oraz uzyskanie środków do dezynfekcji i dezynsekcji w razie braku możliwości wymiany odzieży.

 • § 8 - OBOWIĄZKI MIESZKAŃCA NOCLEGOWNI I OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OGRZEWALNI

  Osoba bezdomna zobowiązana jest do:

  1) poinformowania w czasie przeprowadzenia wywiadu środowiskowego o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego bezdomność,

  2) realizowania kontraktu socjalnego, indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności określającego działania mające na celu poprawę swojej sytuacji życiowej w kierunku wyjścia z bezdomności,

  3) przestrzegania oraz wykonywania przepisów porządkowych na polecenie pracownika socjalnego, opiekuna lub przez inne osoby wskazane przez pracownika socjalnego.

  4) informowania o każdej zmianie swojej sytuacji osobistej i majątkowej, podjęciu pracy zarobkowej, wysokości dochodu itp.

 • § 9 - PRZEPISY PORZĄDKOWE

  Szczególnie w okresie zimowym, w przypadkach nagłych, w godzinach nocnych, w święta, weekendy itp., o przyjęciu do Noclegowni i Ogrzewalni decyduje pracownik ochrony.
  Na terenie Noclegowni i Ogrzewalni obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00. Wyjątek stanowią osobypracujące, które zgłaszają pracownikowi Noclegowni godzinę przyjścia i wyjścia.
  Przed przydzieleniem łóżka osoba bezdomna zobowiązana jest doprowadzić się do należytego stanu higienicznego.
  O przydzieleniu łóżka w Noclegowni decyduje pracownik socjalny, opiekun lub inna osoba wskazana przez pracownika socjalnego.
  Na terenie Noclegowni i Ogrzewalni obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia i picia alkoholu lub zażywania środków psychoaktywnych.
  Na terenie Noclegowni i Ogrzewalni obowiązuje zakaz palenia papierosów.
  Na terenie Noclegowni i Ogrzewalni zabrania się zakłócania spokoju poprzez wszczynania awantur i kłótni. Wszelkie spory między osobami korzystającymi z w/w placówek należy rozstrzygać polubownie, bez użycia „siły fizycznej”. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia osób lub mienia powiadomić należy Policję.
  Zabrania się używania grzałek, grzejników, wykonywania czynności stwarzających zagrożenie pożarowe.
  Osoby korzystające z własnych odbiorników RTV zobowiązane są do opłacania abonamentu we własnym zakresie. W przypadku nie opłacenia abonamentu obowiązuje nakaz usunięcia odbiornika z terenu Noclegowni. Używanie sprzętu RTV nie może zakłócać ciszy nocnej i pobytu innym osobom.
  Zabrania się przechowywania i gromadzenia żywności w miejscach innych niż do tego przeznaczonych. Żywność (tylko nadająca się do spożycia), powinna być przechowywana wyłącznie w pomieszczeniu przeznaczonym do spożywania posiłków.
  Żywność znajdująca się w lodówkach, będąca prywatną własnością, podlega regularnym przeglądom przez osoby zatrudnione w Noclegowni i Ogrzewalni pod kątem usunięcia artykułów przeterminowanych i nie nadających się do spożycia.
  Pracownicy Noclegowni i Ogrzewalni mają prawo kontrolować zawartość wnoszonych toreb, reklamówek, sprawdzać stan odzieży pod kątem jej czystości, sprawdzać stan trzeźwości i obecności środków psychoaktywnych.
  Na terenie Noclegowni i Ogrzewalni można przechowywać tylko niezbędne rzeczy osobiste i odzież stosowną do pory roku. Pracownicy Noclegowni i Ogrzewalni mają prawo usuwać nagromadzoną zbędną odzież, obuwie lub inne przedmioty.
  Osoby korzystające z Noclegowni i Ogrzewalni, zobowiązane są dbać o czystość i porządek na terenie obiektu i wokół niego. Pokoje noclegowe utrzymują w czystości ich użytkownicy, a pomieszczenia wspólne (korytarz, WC i łazienka, pomieszczenie w którym przygotowuje się posiłek oraz w którym dokonuje się konsumpcji posiłku) oraz teren wokół sprzątają wyznaczeni dyżurni zgodnie z grafikiem dyżurów ustalonym przez pracownika socjalnego.
  Osoby korzystające z Noclegowni i Ogrzewalni zobowiązane są dbać o swój wygląd zewnętrzny, higienę osobistą, kulturę osobistą.
  Osoby korzystające z Noclegowni i Ogrzewalni zobowiązane są szanować mienie oraz zgłaszać pracownikom zauważone usterki i zniszczenia. Za wyrządzoną szkodę osoba ponosi odpowiedzialność materialną.
  Użytkownicy Noclegowni i Ogrzewalni zobowiązani są przestrzegać przepisów BHP oraz przeciwpożarowych.

 • § 10 - POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  Naruszenie regulaminu Noclegowni i Ogrzewalni, a w szczególności:
  1) wnoszenie alkoholu, środków psychoaktywnych na teren Noclegowni i Ogrzewalni,

  2) przebywanie na terenie Noclegowni i Ogrzewalni w stanie nietrzeźwym lub pod wpływ środków psychoaktywnych, palenie tytoniu,

  3) wszczynanie awantur, użycie przemocy fizycznej wobec innych mieszkańców, naruszenie ich dóbr osobistych, niszczenie mienia Noclegowni i Ogrzewalni,

  4) odmowa wykonania podstawowych zabiegów higienicznych, może być podstawą do wydalenia z Noclegowni i Ogrzewalni. Decyzję w tej kwestii podejmują osoby zatrudnione w Noclegowni i Ogrzewalni.

  W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. choroba, silne mrozy, wykonywanie prac na rzecz Noclegowni i Ogrzewalni, itp.) przebywanie w noclegowni w innych godzinach, wymaga zgody pracownika socjalnego, pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu.
  Ośrodek Pomocy Społecznej nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe, pieniądze i inne rzeczy osobiste, które posiada przy sobie osoba bezdomna.

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.