Informacje dla klienta

Informacje dla klienta

 • Karta dużej Rodziny

  Pytania i odpowiedzi związane z Kartą Dużej Rodziny:

  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pytania

  możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny rodzicom lub małżonkom rodziców, którzy kiedykolwiek mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r,
  od 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana polegająca na możliwości wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej, wyświetlanej przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne (smartfony, tablety)
  W dniu 22 grudnia 2014 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał Ustawę
  o Ogólnopolskiej Karcie Dużej Rodziny, /Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny Dz. U. poz. 1863/ ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. z wyjątkiem. 35, który wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2015 r.

  Karta jest dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej. Karta poświadcza prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w w/w ustawie lub przyznanych na podstawie odrębnych przepisów. Karta przewiduje system zniżek dla rodzin zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne.

  Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny


  Beneficjentami programu są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1.    Rodzic /rodzice/ – przez którego rozumie się także rodzica /rodziców/ zastępczych lub osobę /osoby/ prowadzącą rodzinny dom dziecka;

  2.    Małżonek rodzica;

  3.    Dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm./.

  Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic /rodzice/ lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1.    W wieku do ukończenia 18. roku życia;

  2.    W wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

  ·        szkole do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

  ·        szkole wyższej do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem o planowanym terminie zakończenia nauki;

  3.    Bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.


  Gdzie należy składać wnioski:

  osobiście: Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie 48-303 Nysa, ul. KEN 1A, pokój Nr -19-

  drogą elektroniczną:  https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 (wymaga podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego)

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 77-44-72-408

  Pliki do pobrania:

 • Nyska Karta Dużej Rodziny

  ZNIŻKI OFEROWANE W RAMACH NYSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY HONOROWANE SĄ NA PODSTAWIE RZĄDOWEJ KARTY DUŻEJ RODZINY WYDANEJ W GMINIE NYSA

  Posiadaczy rządowej Karty Dużej Rodziny informujemy, że kod terytorialny Gminy Nysa to 16 07 053 i Karty z takim oznaczeniem będą honorowane przez naszych partnerów bez konieczności ponownego składania wniosków.

  Karta Dużej Rodziny – wymagane dokumenty i zasady przyznawania kart

  Gminny program dla rodzin wielodzietnych pn. „Nyska Karta Dużej Rodziny” wprowadzono Uchwałą nr XXVII/418/16 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 29 listopada 2016 r., zmienioną Uchwałą Nr XXXII/32/494/17 z 30 stycznia 2017 r.

  Program ma na celu promowanie modelu rodzin wielodzietnych i jego pozytywnego wizerunku. Założeniem programu jest również umacnianie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, a także zwiększanie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych poprzez m.in. zagwarantowanie różnorodnych ulg i zniżek.

  Karta uprawnia do:

  50 % dopłaty do opłat za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym zlokalizowanym na terenie Gminy Nysa; przy czym wysokość dopłaty nie może przekroczyć 50 % opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Nysa
  50 % dopłaty do biletów elektronicznych miesięcznych imiennych – szkolnych oferowanych przez Miejski Zakład Komunikacji w Nysie dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Nysa
  50% zniżki dla dziecka na korzystanie z zajęć wakacyjnych i zimowych organizowanych przez Nyski Dom Kultury
  25% zniżki na spektakle teatralne i inne wydarzenia organizowane przez Nyski Dom Kultury
  bezpłatnego wyrobienia karty bibliotecznej w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Nysie.
   

  Ponadto, rodziny posiadające kartę, mogą skorzystać z innych ulg i zniżek, które zaoferują przystępujący do Programu przedsiębiorcy i osoby prywatne.

  Zapraszamy lokalne firmy do udziału w Programie Nyska Karta Dużej Rodziny poprzez wypełnienie i przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Nysie deklaracji (do pobrania w załączniku).

   

   XXVII 418 16 nyska karta duzej rodziny
   uchwała XXXII49417 – zmiana
   Deklaracja partnerstwa dla firm

 • Opolska Karta Rodziny i Seniora

  Opolska Karta Rodziny i Seniora

   Wzór wniosku
   Wzór oświadczenia o przedłużenie ważności karty

   

  Regulamin Opolskiej Karty Rodziny i Seniora
  Opolska Karta Rodziny i Seniora (OKRiS) ma na celu wspieranie rodzin wielodzietnych, zastępczych i osób starszych – mieszkańców województwa opolskiego.


  Kryteria otrzymania Opolskiej Karty Rodziny i Seniora:

  rodziny co najmniej dwojgiem dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, jeżeli dziecko kontynuuje naukę lub z jednym dzieckiem niepełnosprawnym bez ograniczeń wiekowych,
  rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka,
  rodziny wychowujące dziecko z orzeczona niepełnosprawnością,
  osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia,
  Korzyści z posiadania Opolskiej Karty Rodziny:

  1. Zniżki w instytucjach podległych Urzędowi Marszałkowskiemu w Opolu:

  Filharmonia Opolska im. J. Elsnera,
  Teatr im. J. Kochanowskiego,
  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki,
  Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu,
  Muzeum Wsi Opolskiej,
  Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu.
  2. Zniżki oferowane przez Partnerów Opolskiej Kart Rodziny i Seniora, poniżej link do Partnerów Karty:

   www.ssd.opolskie.pl

  Wniosek można wysłać również drogą pocztową na adres:

  Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole (z dopiskiem ,,Opolska Karta Rodziny i Seniora”).

  Kartę można odebrać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole lub Karta może zostać wysłana na adres wskazany we wniosku.

 • Dodatek Mieszkaniowy

  Dodatek mieszkaniowy

   Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
   Deklaracja o wysokości dochodów

  PODSTAWA PRAWNA

  Ustawa z dnia 21.06.2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.) reguluje zasady i tryb przyznania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych oraz właściwość organów w tych sprawach, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.12.2001r w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156 z 2001r poz.1817), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

  DOKUMENTY

  Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:

  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
  deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi dochody za w/w okres.
  DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

  1.    najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,

  2.    członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,

  3.    osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom lokali mieszkalnych,

  4.    innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,

  5.    osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

  DOCHÓD

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.

  Od 01.03.2018 r. najniższa emerytura wynosi  1029,80 zł.

  Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.

  Do dochodu nie wlicza się :

  1.    dodatków dla sierot zupełnych,

  2.    zasiłków pielęgnacyjnych,

  3.    zasiłków okresowych z pomocy społecznej,

  4.    jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej

  5.    dodatku mieszkaniowego,

  6.    świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,

  7.    jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

  8.    dodatku z tytułu urodzenia dziecka,

  9.    pomocy w zakresie dożywiania

  Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

  POWIERZCHNIA MIESZKANIA

  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny dom jednorodzinny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

  35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
  40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
  45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
  55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
  65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
  70m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

  GOSPODARSTWO DOMOWE

  Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

   

   

  WYDATKI NA MIESZKANIE

  Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

  15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym ,
  12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2-4 osobowym,
  10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym.
  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.

  Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu wydania decyzji.

  WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU

  W wypadku stwierdzenia, że osoba której przyznano dodatek mieszkaniowy nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości . Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.

  W przypadku uregulowania należności w terminie wyżej określonym wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

  ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

  Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że :

  1.    występują rażące dysproporcje pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi przez wnioskodawcę a faktycznym jego stanem majątkowym wskazującym, że jest w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego przy wykorzystaniu własnych środków finansowych lub posiadanych zasobów majątkowych

  2.    faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą osób jest mniejsza niż wykazana we wniosku.

 • Dodatek Energetyczny
  Lorem ipsum dolor sit amet timeam deleniti mnesarchum ex sed alii hinc dolores ad cum. Urbanitas similique ex nam paulo temporibus ea vis id odio adhuc nostrum eos.
 • Świadczenia rodzinne
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

Please publish modules in offcanvas position.