Aktualności

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

flaga

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 25 osobom z Gminy Nysa:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji – 5 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 13 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną (lub orzeczenie równoważne) –
  5 osób;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) – 2 osoby.

                Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są
o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t. j. DZ. U. z 2021 poz. 573 z późn. zmianami) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Zakres czynności w ramach usług asystenta do programu – druk w załączeniu;
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 – druk w załączeniu;
 • Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia – druk w załączeniu;
 • Kserokopię dokument potwierdzający ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – jeśli dotyczy – druk w załączeniu.

W przypadku wskazania osoby do świadczenia usług asystencji osobistej do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej – druk w załączeniu;

W przypadku braku możliwości złożenia przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego oświadczenia w formie pisemnej o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie przyjmuje ustne oświadczenie od osoby niepełnosprawnej ubiegającej się o usługi asystencji osobistej, z której sporządzi protokół przyjęcia ustnego oświadczenia.

 • Deklaracja osoby wskazanej do pełnienia roli Asystenta w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 – druk w załączeniu.

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu (z wymaganymi załącznikami) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a,
48-303 Nysa).

 

Załączniki:

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

12 czerwiec 2024
05 czerwiec 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie