Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, iż z uwagi na zmianę przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym obecnie istnieje możliwość uzyskania więcej niż jednego dodatku węglowego dla gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym samym adresem. 

W przypadku, gdy do dnia 30 listopada 2022 r. nie będzie możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, a wywiad środowiskowy potwierdzi odrębne zamieszkiwanie pod tym adresem kilku gospodarstw domowych  oraz wykorzystywanie przez nie oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania, przyznanie dodatku węglowego następuje w drodze decyzji administracyjnej. Jednakże decyzja taka może być wydana nie wcześniej niż w dniu 01.12.2022 r.

W związku z powyższym informujemy, iż gospodarstwa domowe, które otrzymały zawiadomienie o pozostawieniu ich wniosku bez rozpoznania, mogą ponownie ubiegać się o wypłatę dodatku węglowego. Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. i wówczas pod wskazanym we wniosku adresem zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy w celu potwierdzenia zamieszkiwania w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych wykorzystujących oddzielne lub współdzielone źródła ogrzewania.

Obraz1

W uwagi na opublikowanie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1967) zmieniającej ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692) Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że:

- w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem,

- w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania,

- dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.,

- w przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Tags:

Wnioski o dodatek węglowy przesyłane za pośrednictwem e-puap,  stanowiące załącznik do formularza pisma ogólnego, muszą być podpisane za pomocą profilu zaufanego.

dw

 

wniosek o wypłatę dodatku węglowego (.pdf)

wniosek o wypłatę dodatku węglowego (.doc)

klauzula RODO

 

Dodatek węglowy przysługiwać będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy powiązany jest z gospodarstwem domowym. W przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka gospodarstwa, przyznawany będzie pierwszemu z wnioskodawców.

Przy ustalaniu prawa do dodatku węglowego nie ma kryteriów dochodowych, a dodatek będzie przysługiwał również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie ul. KEN 1A,  pok. 22. Nabór wniosków o wypłatę dodatku potrwa do 30 listopada 2022 roku.

Co jest konieczne, żeby wypełnić wniosek o dodatek węglowy.

- na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek, tj. Burmistrz Nysy,

- następnie osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania,

- jeżeli w skład gospodarstwa domowego wchodzą też inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL i adresem zamieszkania,

- następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

- podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe.

Informujemy, że w przypadku dodatku węglowego gospodarstwo jednoosobowe oznacza osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą.

Ponadto dodatek węglowy nie przysługuje w przypadku mieszkań zasilanych miejską siecią ciepłowniczą z Nyskiej Energetyki Cieplnej (NEC).

    Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonów:

- 77 447 23 02,

- 77 447 23 95,

- 77 433 39 91

Tags:
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie