Aktualności

popz 2023

PODPROGRAM 2023

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IŻ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

 • dochód nie przekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • dochód nie przekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA od dnia 23.10.2023 r.

 • osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa, do pracownika socjalnego od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 10:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00. dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • przedłożenie oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

NA TERENIE GMINY NYSA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

 • Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Opolski Filia w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Wolności 9/1

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

- https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

- https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram2023.

popz 2023

PODPROGRAM 2023

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału
w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IZ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

 • dochód nie przekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • dochód nie przekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

 • osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do pracownika socjalnego dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • przedłożenie oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

NA TERENIE GMINY NYSA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

 • Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Opolski Filia w Nysie,

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Tags:

popz logo

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje osoby uczestniczące w programie FEAD, że w ramach Podprogramu 2021 Plus żywność będzie wydawana począwszy

od dnia 6 czerwca 2023 r. w następujących dniach:

 • wtorek w godzinach 8:00 - 11:00
 • środa w godzinach 8:00 - 11:00
 • czwartek w godzinach 12:00 - 16:00
 • piątek w godzinach 8:00 - 11:00

 

PROSZĘ ODBIERAĆ ŻYWNOŚĆ W WYŻEJ PODANYCH TERMINACH POD ADRESEM:

48-300 NYSA, UL. WOLNOŚCI 9/1

KONTAKT TELEFONICZNY 600-472-503

popz logo

Podprogramu 2021 Plus

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał (6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby). Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2021 Plus będzie realizowany od miesiąca maja 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS w Nysie z Chrześcijańska Służba Charytatywną oddział w Nysie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 • Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 10:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00.
 • Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Termin zgłaszania się do tut. Ośrodka od 12 grudnia 2022 roku do wyczerpania miejsc.

Wytyczne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie