Aktualności

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie na realizację zadania publicznego pn. „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja IV”   w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023

Zadanie publiczne realizowane będzie w Klubie Senior+ II w Nysie przy ul. Ujejskiego 25

Więcej informacji poniżej:

 

flaga

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025 EDYCJA 2023

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja IV”

DOFINANOWANIE
40800.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
85799.96 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Spotkania integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Spacery w plenerze
 • Imprezy historyczno-kulturalne
 • Zajęcia z psychologiem

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Poprzez realizację działań w Klubie Senior+ II osoby w wieku 60+ będą mogły korzystać z bogatej oferty usług m.in. edukacyjnych, kulturowo-oświatowych itp. Seniorzy niezależnie od stopnia sprawności będą mogli skorzystać z oferowanych im usług. Uczestnictwo w oferowanych działaniach wpływanie na poprawę samopoczucia seniorów oraz odbudowuje ich poczucie wartości. Realizacja zadania będzie miały duży wpływa na poprawę jakości usług świadczonych na rzecz osób starszych.

Plakat Ujejskiego 1

flaga

Gmina Nysa/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przystąpiła do realizacji projektu Ministra Cyfryzacji na dofinansowanie przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów.

W ramach ww. projektu w Klub Senior+ II zrealizowano zadanie pn. „Cyfrowy Senior w Gminie Nysa – Klub Senior+ II”.

Celem zadania było doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Kluby „Senior +”
w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

Łączne dofinansowanie przewidziane na realizację zadania wyniosło 14 307,36 zł

W ramach otrzymanego dofinansowania zakupiono 4 laptopy z oprogramowaniem oraz 2 tablety.

Zakupione laptopy i tablety będą dostępne dla naszych uczestników Klubu Senior+ II, którzy z pomocą animatora/instruktora będą poznawali tajniki świata Internetu, ucząc się jednocześnie korzystania z elektronicznej formy załatwiania spraw urzędowych, zdrowotnych itp. Rozwój oferty teleinformatycznej w Klubach Senior+ będzie miał niezwykle istotny wymiar społeczny, wywoła wiele korzyści m.in. brak poczucia wykluczenia cyfrowego ze względu na wiek itp. 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU

„Program Wieloletni Senior+ na lata 2021 – 2025, edycja 2022 r.”

flaga

Nazwa projektu

„Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+ II – edycja III”

DOFINANOWANIE
38 880.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU
77 944.40 zł

Cel projektu: aktywizacja społeczna zapobiegająca izolacji, osamotnieniu Nyskich seniorów oraz pomoc w nabywaniu umiejętności organizacji czasu wolnego.

W ramach zadania realizowane będą:

 • Gry intelektualno-integracyjne
 • Aktywność fizyczna
 • Spotkania międzypokoleniowe
 • Spotkania integracyjne
 • Imprezy okolicznościowe
 • Spacery w plenerze
 • Imprezy historyczno-kulturalne
 • Zajęcia z psychologiem

Grupa docelowa: Wsparciem w programie zostanie objętych 20 osób w wieku 60+ nieaktywnych zawodowo, zamieszkujących teren Gminy Nysa.

Działania oferowane prze Klub Senior+ II odegrają znaczącą rolę w procesie aktywizacji społecznej seniorów. Osoby korzystające ze wsparcia Klubu Senior+ II będą mogły rozwijać swoje zainteresowania, nabywać nowe doświadczenia, pogłębiać wiedzę, czy poprawić kondycję psychiczną. Działania realizowane w Klubie Seniora stanowić będą dodatkowe wsparcie dla usług opiekuńczych świadczonych na terenie Gminy Nysa, poszerzą  zakres usług świadczonych na rzecz osób starszych.

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

22 luty 2024
30 styczeń 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie