Aktualności

m1

mpips 2024

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
 • osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 jest realizowany  przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Osoby chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (druk                 w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności.
 • Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością - druk w załączeniu.
 • Podpisaną klauzule informacyjną w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – druk w załączeniu.

Usługi opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone przez członków rodziny osoby z niepełnosprawnością (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z osobą z niepełnosprawnością ), opiekunów prawnych lub przez osoby faktycznie zamieszkujące z uczestnikiem Programu.

Wskazanie następuje poprzez dołączenie do ww. dokumentów:

 • Oświadczenia o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowe– druk w załączeniu

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi opieki wytchnieniowej będą świadczone dla członków rodziny lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • zaświadczenie o niekaralności,
 • pisemną akceptację osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością – druk w załączeniu,

Kartę zgłoszenia do Programu z wymaganymi dokumentami (tj. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, Oświadczenie o wskazaniu osoby, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej,  Oświadczenie członka rodziny lub opiekuna o sprawowaniu bezpośredniej opieki oraz zamieszkiwaniu we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością,  Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa) do dnia 01 marca 2024 roku do godz. 15:00.

Załączniki:

Tags:

m1

Gmina Nysa otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego Fundusz Solidarnościowy na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. Realizatorem Programu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Dofinansowanie
1 768 752,70 zł

Całkowita wartość
1 768 752,70 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcie uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 pl 01 30 2 1

wsp seniora

 

Program Korpus Wsparcia Seniorów skierowany jest do osób w wieku 60+ zamieszkujących teren Gminy Nysa, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Udział w programie

Nabór jest realizowany w trybie ciągłym w zależności od dostępności „opasek bezpieczeństwa”. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie

48-303 Nysa

ul. Komisji Edukacji narodowej 1A,

Tel. 77-447-23-70

 77-447-23-91

 77-447-24-08

m1

mpips 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących
z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym osobom z Gminy Nysa:

 • dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji;
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);
 • osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

                Osoby niepełnosprawne chętne do udziału w wyżej wymienionym Programie proszone są o wypełnienie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby
z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
(druk w załączeniu) oraz dołączenia do niej:

 • Kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. DZ. U. z 2023 poz. 100 z późn. zm.) lub w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenia o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • Kartę zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do programu – druk
  w załączeniu;
 • Podpisaną klauzulę informacyjną RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  – druk
  w załączeniu;
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby
  z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ze środków Funduszu Solidarnościowego – podpisany przez osobę z niepełnosprawnością oraz przez osobę wskazaną do pełnienia funkcji Asystenta;
 • Kserokopię dokumentu potwierdzającą ustanowienie opieki prawnej nad osobą niepełnosprawną – w przypadku sprawowania opieki prawnej nad pełnoletnią osobą niepełnosprawną.                                                     

Osoba z niepełnosprawnością lub jej opiekun prawny sama wskazuje osobę do świadczenia usługi asystencji osobistej. Asystentem nie może być członek rodziny osoby niepełnosprawnej (na potrzeby programu za członka rodziny osoby z niepełnosprawnością uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia
z uczestnikiem), opiekun prawny lub osoba faktycznie zamieszkujące razem z uczestnikiem

Wskazanie następuje poprzez dołączenie do ww. dokumentów:

 • Oświadczenie o wskazaniu osoby do realizacji usługi Asystenta osobistego osoby
  z niepełnosprawnością – druk w załączeniu;

Ponadto informujemy, iż w przypadku gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia dokumentacje będzie należało uzupełnić o:

 • Zaświadczenie o niekaralności asystenta;
 • Pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka 
  z niepełnosprawnością – druk w załączeniu .

Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 (z wymaganymi załącznikami nr 1 – 5,  Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie ze środków Funduszu Solidarnościowego oraz kserokopią orzeczenia o niepełnosprawności) należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w sekretariacie pok. 39 Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie (ul. Komisji Edukacji Narodowej 1a, 48-303 Nysa) do dnia 22 stycznia 2024 do godz. 15:00.

Załączniki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zaprasza na bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” finansowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje ze specjalistami w grudniu 2023 r. odbędą się według poniższego harmonogramu:

 

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

05.12.2023 s. 2

12.12.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

07.12.2023 s. 2

12.12.2023 s. 2

12:00-16:00

12:00-17:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

22 luty 2024
30 styczeń 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie