Aktualności

nie sami plakat

O projekcie.

Projekt partnerski „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna,.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

Termin realizacji: od 01.12.2016 r. do 30.06.2023 r.

Całkowite koszty projektu: 22 078 356,82, w tym dofinansowanie z EFS: 18 766 603,29 zł.

Partnerzy projektu - 11 gmin z województwa opolskiego :

 • Gmina Kędzierzyn Koźle- całkowite koszty zadań w projekcie : 578 363,83 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 491 609,28 zł
 • Gmina Głubczyce- całkowite koszty zadań w projekcie: 122 957,34 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 84 777,85 zł
 • Gmina Branice- całkowite koszty zadań w projekcie: 131 171,17 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 111 495,39 zł
 • Gmina Pokój- całkowite koszty zadań w projekcie: 89 669,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 78 456,07 zł
 • Gmina Nysa- całkowite koszty zadań w projekcie: 1 303 856,07 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 957 247,57 zł
 • Gmina Lubsza- całkowite koszty zadań w projekcie: 121 385,55 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 103 177,71 zł
 • Gmina Zawadzkie- całkowite koszty zadań w projekcie: 69 990,24 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 47 635,44 zł
 • Gmina Paczków - całkowite koszty zadań w projekcie: 713 499,82 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 606 474,93 zł
 • Gmina Kluczbork- całkowite koszty zadań w projekcie: 303 535,76 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 258 005,39 zł
 • Gmina Popielów- całkowite koszty zadań w projekcie: 439 600,13 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 324 742,43 zł
 • Gmina Biała - całkowite koszty zadań w projekcie: 236 956,51 zł,
  w tym dofinansowanie z EFS: 156 956,51 zł

 

Budżet Lidera projektu: 17 967 371,16  zł, w tym dofinansowanie z EFS: 15 546 024,72 zł.

 

Cel główny projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych
i niepełnosprawnych, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w zmniejszeniu obszarów wykluczenia społecznego i w konsekwencji może doprowadzić do zmniejszenia w regionie poziomu ubóstwa, co jest zgodne  z celem szczegółowym określonym w programie RPO WO 2014-2020 oraz celami EU 2020. tj. zwiększenie usług społecznych świadczonych
w regionie.

Grupa docelowa:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zamieszkujące na terenie województwa opolskiego oraz osoby zatrudnione w podmiotach pomocy i integracji społecznej, mających siedzibę na terenie województwa opolskiego. Wsparciem objęte zostaną: osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym w pierwszej kolejności osoby niesamodzielne (i rodziny tych osób), których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie,
o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz osoby niesamodzielne, starsze i niepełnosprawne, opiekunowie faktyczni osób niesamodzielnych, osoby niepełnosprawnej powyżej 3 roku życia, otoczenie ww. osób i rodzin, personel służb świadczących usługi społeczne, osoby fizyczne w zakresie szkolenia na opiekunów środowiskowych i asystentów osobistych osób niepełnosprawnych.  

 

W projekcie przewiduje się realizację zadań w ramach, których nastąpi:

 • Zwiększenie rozwoju usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi obejmujące in. następujące formy wsparcia:
 • usługi opiekuńcze,
 • usługi asystenckie świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
 • nowoczesne technologie informacyjno – komunikacyjne, takie jak np. teleopieka, systemy przywoławcze,
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej.
 • Poprawienie dostępu do mieszkań o charakterze wspomaganym (mieszkania wspierane).
 • Zwiększenie rozwoju działań umożliwiających osobom niesamodzielnym pozostanie w lokalnej społeczności, w tym:
 • działania wspierające ich aktywność społeczną,
 • działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność,
 • Zwiększenie rozwoju działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi, w szczególności:
 • poradnictwo, psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia,
 • tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w zastępstwie za opiekunów faktycznych,
 • sfinansowanie usługi asystenckiej lub usługi opiekuńczej, w celu umożliwienia opiekunom faktycznym funkcjonowania społecznego, zawodowego lub edukacyjnego.

Ponadto w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne COVID 19 realizowane są przez Lidera projektu dodatkowe działania tj.

- usługa Marszałkowskiego Kuriera Społecznego dla osób starszych i niesamodzielnych

- dostarczanie i zapewnienie posiłków dla osób starszych i niesamodzielnych,

- zakup i dostawa środków ochrony  dla instytucji integracji i pomocy społecznej.

Zadania w projekcie:

 • Aktywizacja kulturalna seniorów.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi
  w Gminie Kędzierzyn – Koźle.
 • Zastosowanie aktywizacji ruchowej oraz relaksacyjno-pobudzającej osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Branice.
 • Rozwój teleopieki oraz usług asystenckich w rodzinach osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Pokój.
 • Dzienne usługi opiekuńcze – szansą na lepszą jakość życia osób starszych
  w Gminie Nysa.
 • Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających                  wsparcia mieszkańców Gminy Lubsza.
 • Świadczenie usług opiekuńczych dla starszych, samotnych wymagających wsparcia mieszkańców w Gminie Zawadzkie.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych w Gminie Paczków.
 • Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez organizację usług opiekuńczych.
 • Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez wspomaganie wielopłaszczyznowe osoby niesamodzielnej i jej otoczenia.
 • Wsparcie i opieka nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami,
  a także wsparcie dla osób niesamodzielnych w Gminie Kluczbork poprzez podniesienie poczucia bezpieczeństwa osoby niesamodzielnej.
 • Uruchomienie Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym
  w Gminie Kędzierzyn-Koźle.
 • Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi w Gminie Popielów.
 • Rozwój usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - podnoszenie kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej - pakiet szkoleniowy certyfikowany.
 • Regionalny Dzień Seniora.
 • Podnoszenie kompetencji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej- szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności.
 • Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych.
 • Empowerment „Senior” – Kwartalnik.
 • Rozwój usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi - kurs opiekun osoby starszej i szkolenie przygotowujące do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych.
 • Rozwój usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi – szkolenie asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
 • Usługi społeczne - utworzenie miejsc w nowo tworzonych mieszkaniach wspomaganych (mieszkaniach chronionych/wspieranych).
 • Wdrożenie usług asystenckich nad osobami niesamodzielnymi i utworzenie mieszkań wspieranych w Gminie Biała.
 • Aktywizacja społeczna osób niesamodzielnych.
 • Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 • Wsparcie domów pomocy społecznej z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19.
 • Utworzenie mieszkań wspomaganych/wspieranych na terenie Gminy Popielów.
 • Animaloterapia - rehabilitacja społeczna osób z różnymi typami niepełnosprawności.
 • Utworzenie mieszkania chronionego wspieranego w Gminie Nysa.
 • Rehabilitacja społeczna i zdrowotna osób z niepełnosprawnościami

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów na warsztaty socjoterapeutyczne w ramach zadania 8 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania ofert: 18.10.2022 r. 11:00

Ogłoszenie

Protokół

Zapytanie ofertowe na zakup materiałów na warsztaty socjoterapeutyczne w ramach zadania 8 projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WO), Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna dla Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Termin składania ofert: 11.10.2022 r. 11:00

Ogłoszenie

Protokół

logo bezp przystan

W ramach funkcjonowania Punktu Interwencji Kryzysowej poniżej znajdziecie Państwo dyżury specjalistów na październik 2022r.

 

w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022

Harmonogram konsultacji na miesiąc październik 2022r.

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

07.10.2022 (piątek)

14.10.2022 (piątek)

21.10.2022 (piątek)

12:00-18:00

13:00-18:00

13:00-18:00

Radca prawny

17.10.2022 (poniedziałek)

13:00-18:00

Terapeuta ds. uzależnień

03.10.2022 (poniedziałek)

04.10.2022 (wtorek)

06.10.2022 (czwartek)

10.10.2022 (poniedziałek)

13.10.2022 (czwartek)

17.10.2022 (poniedziałek)

20.10.2022 (czwartek)

18:00-20:00

18:00-20:00

18:30-19:30

18:00-20:00

18:30-19:30

18:00-20:00

18:30-19:30

Koordynowanie grup samopomocowych 

07.10.2022 (piątek)

14.10.2022 (piątek)

21.10.2022 (piątek)

15:00-18:00

15:00-18:00

15:00-18:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

logo bezp przystan

W ramach zadnia pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” edycja 2022 uruchomiony został Telefon zaufania.

Z Telefonu zaufania mogą skorzystać osoby, rodziny zagrożona lub dotknięta przemocą zamieszkujące teren Gminy Nysa, w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Więcej informacji poniżej.

telefon zaufania

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie