Aktualności

W związku ze zmianą wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, wprowadzono zmiany do Regulaminu Rekrutacji Uczestnictwa w ramach ww. projekcie.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

Zaktualizowany Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa wraz z wymaganymi załącznikami znajduje się poniżej:

Regulamin

1. Ankieta rekrutacyjna

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Dane uczestników

4.1. Oświadczenie uczestnika projektu

4.2. Oświadczenie niepełnoletniego uczestnika projektu

5. Oświadczenie Uczestnika projektu o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach

6. Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promujących projekt

7. Oświadczenie Uczestnika projektu o rezygnacji z udziału w projekcie

opolskie

 

Gmina Nysa, otrzymała dofinansowanie na realizację dodatkowego zadania pn. Pomoc w opiece i wychowywaniu dziecka poprzez usługi placówki wsparcia dziennego w Gminie Nysa w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 67 300,00 zł

Dofinansowanie zadania: 67 300,00 zł

Termin realizacji zadania: czerwiec 2022 – czerwiec 2023

Głównym celem projektu jest wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się oraz potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalne

Zadanie polega na rozszerzeniu oferty zajęć placówki wsparcia dziennego będącej w strukturach OPS Nysa – Świetlica socjalna z programem zajęć socjoterapeutycznych,w zakresie opieki i wychowania dziecka w rodzinie i rozwoju kompetencji kluczowych:

  • kompetencji w zakresie wielojęzyczności-lekcje j. angielskiego dla wybranych dzieci mających trudności z przyswajaniem języka angielskiego,
  • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się – prowadzenie ogródka roślinnego, wprowadzenie usługi streetworkera-sieciowanie dzieci z ulic Gminy Nysa i włączanie w systemie wsparcia rodziny; zajęcia z logopedą – wyrównywanie szans w zakresie prawidłowej wymowy,
  • kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej - wyjścia/wyjazdy integracyjno-kulturowe.

opolskie

W czwartek 2 czerwca 2022r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie zorganizowano festyn rodziny z okazji Dnia Dziecka w ramach projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnikami festynu były rodziny zakwalifikowane do ww. projektu wraz z zaproszonymi gośćmi oraz dziećmi ze Świetlicy socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się przygotowane przez animatorów atrakcje m.in. malowanie twarzy, tatuaże brokatowe, bańki mydlane, wspólna gra w chińczyka, rzucanie do celu, zabawy z chustą animacyjną czy balonami. Podczas festynu nie zabrakło stanowisko gastronomicznego z różnymi przysmakami i uwielbianego przez dzieci zamku dmuchanego. Celem organizacji festynu było zacieśnienie relacji rodzinnych, aktywizacja społeczna.

 

opolskie

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

12 czerwiec 2024
05 czerwiec 2024
© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie