Aktualności

                W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja”, Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie rozpoczyna rekrutację do ww. projektu.

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego. Regulamin Rekrutacji Uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi załącznikami znajduję się poniżej. 

1 Ankieta rekrutacyjna

2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3 Dane uczestników

4 oświadczenie niepełnoletniego uczestnika projektu

4 Oświadczenie uczestnika projektu

5 Oświadczenie uczestnika projektu o nie korzystaniu z tego samego typu wsparcia w innych projektach

6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku w celach promujących projekt

7 Rezygnacja

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

opolskie

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Nysie rozpoczyna realizację projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka – wsparcie rodzin przezywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej – III edycja” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja Społeczne, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu (ROPS) oraz z innymi samorządami gminnymi, tj. Biała, Paczków, Popielów, Skoroszyce, Dąbrowa, Kędzierzyn-Koźle, Dobrodzień, Jemielnica, Lewin Brzeski.

Głównym celem projektu jest wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz ww. rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, os. sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Grupa docelowa projektu:

Wsparciem objęte zostaną osoby i rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jak również otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wyłącznie z terenu województwa opolskiego.

W przypadku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w projekcie zostaną objęte wsparciem osoby  z terenu Gminy Nysa (łącznie 226 osób).

Okres realizacji: październik 2020r. – czerwiec 2023r.

Gmina Nysa w ramach projektu będzie realizowała następujące zadania:

 • Usługi dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze w Gminie Nysa
 • Rozwój usług społecznych skierowanych do rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze – asystenta rodziny.
 • Zatrudnienie asystenta rodziny, który swoim wsparciem obejmie 21 nowych rodzin (rotacyjne przez okres 3 lat 84 osoby).
 • Doposażenie stanowisko pracy asystenta rodziny.
 • Ustanowienie rodziny wspierającej na terenie Gminy Nysa
 • Pomoc rodzinie przeżywającej trudności m.in. w opiece i wychowaniu dzieci, prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 • Poradnia dla Rodzin w Gminie Nysa
 • Uruchomienie poradni dla rodzin, w ramach której planuje się indywidualne konsultacje ze specjalistami (psycholog/psychoterapeuta, psycholog dziecięcy, terapeuta rodzin/pedagog rodzinny, radca prawny specjalista ds. rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) dla rodzin objętych asystentura oraz ogólnodostępne konsultacje dla mieszkańców Gminy Nysa.
 • Akademia Rodzica w gminie Nysa
 • Realizacja warsztatów socjoterapeutycznych, wyjść integracyjnych dla 21 rodzin wykluczonych społecznie.
 • Udzielenie pomocy rodzicom w celach pełnienia prawidłowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 • Organizacja festynów rodzinnych dla 21 rodzin wraz z zaproszonymi przez siebie gośćmi oraz dziećmi ze Świetlicy Socjalnej z programem zajęć socjoterapeutycznych przy OPS Nysa.

plakat

opolskie

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

12 czerwiec 2024
04 czerwiec 2024

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie