Aktualności

Szanowni Państwo,

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie ogłaszanym w ramach edycji 2024 Rządowego Programu NOWEFIO na lata 2021-2030.

 

Celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

 

Oferty o dofinansowanie można złożyć w ramach następujących Priorytetów:

 

Priorytet 2.

Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego

W ramach Priorytetu 2. wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego, realizowana przez obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich.

Projekty realizowane w ramach tego Priorytetu powinny pozwolić na zwiększanie aktywności i samoorganizacji obywatelskiej w efekcie przyczyniając się do budowania i powiększania kapitału społecznego (tworzenia więzi społecznych, budowania zaufania, aktywności wolontariackiej w organizacjach obywatelskich).

 

Priorytet 3.

Organizacje obywatelskie w życiu publicznym

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 3. powinny przyczyniać się do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym, wspierania dialogu obywatelskiego, procesów konsultacji, tworzenia forum debaty publicznej, budowania potencjału organizacji przez kształtowanie wizerunku organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.

 

Priorytet 4.

Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Projekty realizowane w ramach Priorytetu 4. powinny przyczyniać się do poprawy zarządzania w organizacjach obywatelskich, budowania struktur, tworzenia i doskonalenia zasobów, tworzenia i rozwijania strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych, wypracowywania i wdrażania standardów działania organizacji, dotyczących np. zarządzania, oceny skuteczności działań organizacji, przejrzystości i otwartości, w tym upowszechniania w przystępny i przejrzysty sposób informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania, kosztach pozyskiwania funduszy.

 

Termin naboru ofert oraz opublikowania wyników:

 

NOWEFIO – Priorytety 2-4

 

Rozpoczęcie naboru

 16.10.2023, godz. 14.00

 

Zakończenie naboru

 27.11.2023, godz. 14.00

 

Ogłoszenie wyników

Do końca 02.2024

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie NOWEFIO 2024 musi nastąpić przez Generator Ofert.

W celu złożenia oferty należy:

 • utworzyć i zarejestrować profil organizacji na stronie internetowej https://generator.niw.gov.pl;
 • wypełnić dane organizacji w zakładce „Organizacje” – „+ Utwórz profil organizacji”;
 • w zakładce „Konkursy” wybrać Rządowy Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NO-WEFIO na lata 2021-2030 i wypełnić ofertę;
 • wysłać ofertę za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu NOWEFIO 2024 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

 

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie na-boru ofert określonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty ocenione pozytywnie formalnie zostaną pod-dane ocenie merytorycznej.

 

Szczegółowe pytania na temat konkursów będzie można kierować w terminie naboru ofert pod numerem telefonu 601-901-285 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tags:

popz 2023

PODPROGRAM 2023

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału
w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

CELE PROGRAMU

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach
w ramach środków towarzyszących, a jej celami szczegółowymi są:

 • organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z wytycznymi IZ,
 • racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł, na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,
 • przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z wytycznymi IZ,
 • prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

OKRES REALIZACJI DOSTAW

Grudzień 2023 r. – październik 2024 r.

KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

 • dochód nie przekraczający 1.823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej
 • dochód nie przekraczający 1.410,00 zł dla osoby w rodzinie

WARUNKI UZYSKANIA SKIEROWANIA

 • osobiste zgłoszenie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie do pracownika socjalnego dotyczy osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
 • przedłożenie oświadczenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie o sytuacji dochodowej osoby/rodziny– dotyczy osób nie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

NA TERENIE GMINY NYSA DYSTRYBUCJA ŻYWNOŚCI REALIZOWANA JEST PRZEZ:

 • Chrześcijańską Służbę Charytatywną Oddział Opolski Filia w Nysie,

Szczegółowe informacje do Programu są dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Tags:

WAŻNE

Informacja dotycząca zmian w sposobie przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz świadczenia wspierającego od dnia 1 stycznia 2024 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Nysie działając na podstawie z art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) informuje o zmianach w sposobie ustalania uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429) od 1 stycznia 2024 r. zmienia się dotychczasowy sposób ustalania uprawnień do świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez:

 • wprowadzenie świadczenia wspierającego dla osób z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia,
 • zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego,
 • likwidację specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Po wejściu w życie ustawy o świadczeniu wspierającym, osoby pobierające świadczenia opiekuńcze mogą dokonać wyboru – albo pozostaną przy dotychczasowym przyznanym świadczeniu, albo opiekun z tego świadczenia zrezygnuje i wtedy znajdująca się pod jego opieką dorosła osoba wymagająca opieki będzie mogła starać się o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

W przypadku gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne, która sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 18. roku życia i która będzie chciała od 1 stycznia 2024 r. otrzymać świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach (czyli z możliwością podjęcia zatrudnienia lub pobierania emerytury) będzie musiała złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na nowych zasadach oraz zrezygnować z pobierania świadczenia pielęgnacyjnego przyznanego na podstawie starych przepisów.

ŚWIADCZENIE WSPIERAJĄCE

Uprawnionymi do świadczenia wspierającego będą osoby z niepełnosprawnościami w wieku od ukończenia 18 roku życia, które uzyskają decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia - na poziomie od 70 pkt do 100 pkt. Poziom potrzeby wsparcia będzie ustalany w formie decyzji przez wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności po złożeniu wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia. Wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia będzie można składać do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności od 1 stycznia 2024 r. Przyznawaniem i wypłacaniem świadczenia wspierającego będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające będzie przysługiwać osobom z najwyższym ustalonym poziomem potrzeby wsparcia (87-100 pkt). Od dnia 1 stycznia 2025 r. dla osób z poziomem potrzeby wsparcia (78-86 pkt). Natomiast od 1stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie przysługiwać także dla osób z niepełnosprawnościami z najniższym poziomem potrzeby wsparcia (70-77 pkt).

Osoba wymagająca opieki:

 1. na którą przyznano na podstawie przepisów dotychczasowych prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna,
 2. na którą przyznano prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie nowego, obowiązującego od 1 stycznia 2024 r. brzmienia ustawy o świadczeniach rodzinnych

-może otrzymać świadczenie wspierające od 1 stycznia 2024 r., także w przypadku, gdy w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, potrzebę tę określono na poziomie od 70 do 89 punktów w skali potrzeby wsparcia, o ile spełnia warunki uprawniające do tego świadczenia.

Kwota świadczenia będzie przysługiwała, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia, w wysokości od 40% do 220% wysokości renty socjalnej. Obecnie renta socjalna wynosi 1 588,44 zł brutto.

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie należał obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne opiekunom, którzy nie podejmą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej ze względu na potrzebę udzielenia wsparcia osobie uprawnionej do świadczenia wspierającego, pod warunkiem wspólnego zamieszkiwania i gospodarowania opiekuna z osobą z niepełnosprawnościami.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE NA NOWYCH ZASADACH OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

Świadczenie pielęgnacyjne od dnia 1 stycznia 2024 r. będzie przysługiwać wyłącznie osobom sprawującym opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia.

W oparciu o nowe przepisy świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać:

1. matce albo ojcu,

2. innym osobom na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3. opiekunowi faktycznemu dziecka,

4. rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo- wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego,

-jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Uchylone zostaną: warunek rezygnacji albo niepodejmowania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez osobę sprawującą opiekę w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, warunek zaprzestania prowadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie rolnym przez osobę sprawującą opiekę, a także warunek powstania niepełnosprawności nie później niż do ukończenia 18 roku życia, albo w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia, warunek ograniczający zbiegi wymienionych w tym przepisie świadczeń rodzinnych gdy świadczenia te przysługują w związku z opieką nad różnymi osobami (nie będzie jednak możliwe pobieranie np. świadczenia rodzicielskiego i świadczenia pielęgnacyjnego na to samo dziecko).

Osoba sprawująca opiekę uprawniona do własnych świadczeń emerytalno-rentowych będzie mogła pobierać świadczenie pielęgnacyjne na osobę wymagającą opieki.

W przypadku gdy opiekun będzie sprawował opiekę nad więcej niż jedną osobą niepełnosprawną w wieku do ukończenia 18. roku życia to wysokość świadczenia pielęgnacyjnego, podwyższa się po 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Od 1 stycznia 2024 r. osoby sprawujące opiekę, nie będą mogły wnioskować o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjne na dorosłe osoby niepełnosprawne.

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy od 1 stycznia 2024 r. nie będzie już przyznawany. Jedynie, na podstawie przepisów przejściowych, zasiłek ten będzie mógł być przyznawany także po 31 grudnia 2023 r. w pewnych przypadkach na zasadzie zachowania praw nabytych.

 

OCHRONA PRAW NABYTYCH OPIEKUNÓW

Osoby które nabyły bądź nabędą prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na starych przepisach obowiązujących tj. do 31 grudnia 2023 r. mogą w dalszym ciągu pobierać wymienione świadczenia zgodnie z dotychczasowymi przepisami.

Opiekun będzie mógł dokonać wyboru:

 1. czy chce otrzymywać świadczenie opiekuńcze czy osoba niepełnosprawna chce otrzymywać świadczenie wspierające,
 2. czy sprawując opiekę nad niepełnosprawną osobą w wieku do 18 roku życia zamierza korzystać ze świadczenia pielęgnacyjnego na dotychczasowych zasadach czy też na nowych.

Dla wszystkich osób, które po raz pierwszy będą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2024 r. będą uprawnieni do świadczenia wyłącznie na nowych przepisach.

Osoby sprawujące opiekę, zachowują prawo do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2023 r., również w przypadku, gdy osobie nad którą sprawują opiekę zostało wydane nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności. Warunkiem zachowania prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w tym przypadku będzie złożenie wniosku o nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności w terminie 3 miesięcy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ważności dotychczasowego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niepełnosprawności, a następnie złożenie wniosku o ustalenie prawa odpowiednio do świadczenia pielęgnacyjnego albo specjalnego zasiłku opiekuńczego w terminie 3 miesięcy, licząc od wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo o niepełnosprawności.

Osoby, które wybiorą świadczenia opiekuńcze na obowiązujące na dotychczasowych przepisach nie będą mogły nadal podjąć zatrudnienia, innej pracy zarobkowej ani otrzymywać emerytury.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów nie będzie przysługiwać jeżeli osoba wymagająca opieki będzie miała przyznane prawo do świadczenia wspierającego.

Zawieszeniu ulega postępowanie o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, w przypadku gdy osoba wymagająca opieki lub osoba uprawniona do jej reprezentowania złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego, do czasu rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie prawa do świadczenia wspierającego.

Osoba z niepełnosprawnościami, składając w ZUS wniosek o świadczenie wspierające będzie mogła zdecydować od jakiego miesiąca chce mieć przyznane przez ZUS świadczenie wspierające, dzięki czemu może nie dopuścić do sytuacji otrzymania świadczenia wspierającego za ten sam okres za który jej opiekun otrzymał w gminie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna i tym samym uniknąć sytuacji powstania nienależnych świadczeń po stronie jej opiekuna.

Świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna wypłacone opiekunowi za okres, który osoba wymagająca opieki otrzymała świadczenie wspierające będzie uznawane za świadczenie nienależnie pobrane podlegające zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami.

Tags:

Czy czujesz wewnętrzną potrzebę niesienia pomocy, miłości i przynależności dzieciom, które tego potrzebują? To idealny moment, aby Twoje dobre intencje stały się rzeczywistością!

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie poszukuje kandydatów dopełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenia rodzinnych domów dziecka. Jeśli masz w sercu miejsce dla tych wyjątkowych małych istnień, to jesteśmy miejscem, gdzie możesz spełnić swoje marzenia obyciu rodzicem zastępczym.

 

🌼 Kto może zostać rodzicem zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka? 🌼

✅ Małżeństwo lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, która gwarantuje należyte sprawowanie pieczy zastępczej.

✅ Osoby niepozbawione władzy rodzicielskiej, bez ograniczeń lub zawieszenia władzy rodzicielskiej.

✅ Osoby, które wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek został nałożony.

✅ Osoby, które nie są ograniczone w zdolnościach do czynności prawnych.

✅ Osoby zdolne do zapewnienia właściwej opieki nad dzieckiem, z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych.

 

🏡 Rodzaje rodzin zastępczych w Polsce: 🏡

 

👨‍👩‍👧‍👦 Spokrewnione

🤝 Niezawodowe

👩‍⚕️ Zawodowe, w tym zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowe specjalistyczne

🏡 Rodzinne domy dziecka

 

🤝 Wsparcie dla rodzin zastępczych: 🤝

Rodziny zastępcze otrzymują wsparcie ze strony Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, w tym:

👛 Miesięczne świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka

🤗 Koordynatora/specjalistę pracy z rodziną/opiekuna

🧠 Psychologa

📚 Szkoleń i konsultacji

 

🏠 Wsparcie dla rodzinnego domu dziecka (kółeczko z domkiem): 🏠

Jeśli chcesz prowadzić rodziny dom dziecka, ale nie masz odpowiednich warunków mieszkaniowych, oferujemy przestronne, umeblowane i wyposażone mieszkanie w Otmuchowie.

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej to odpowiedzialna i wymagająca praca, ale także satysfakcjonująca misja. 🌈

Jeśli jesteś zainteresowany pełnieniem funkcji Rodziny Zastępczej i prowadzeniem Rodzinnego Domu Dziecka, zachęcamy do skontaktowania się z nami. Szczegółowe informacje można uzyskać na naszej stronie www.pcprnysa.pl lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie, ul. Piastowska 33a, 48-300 Nysa, lub pod numerem telefonu 77 400 55 86 lub 725 317 170.

Razem możemy stworzyć lepszą przyszłość dla tych wyjątkowych dzieci. 🌟

 

 

Spotkanie dla Zainteresowanych Tematem Rodziny Zastępczej 🌟

🗓️ 28-29 października 2023 r.

🕗 Godziny: 8:00 - 14:00

📍 Urząd Miejski w Nysie

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie serdecznie zaprasza do dołączenia do naszego wyjątkowego wydarzenia, gdzie dowiesz się więcej o pełnieniu funkcji rodziny zastępczej i prowadzeniu rodzinnych domów dziecka.

 

🤔 Chcesz pomagać dzieciom, które tego potrzebują?

🤝 Interesuje Cię, jakie wsparcie możesz otrzymać?

💡 Zastanawiasz się, czy to jest dla Ciebie?

 

🏠 Przyjdź i poznaj odpowiedzi na te pytania oraz dowiedz się, jak możesz zmieniać życie dzieci i pomagać im w budowaniu przyszłości.

 

🌐 Więcej informacji na  pcprnysa.pl

📞 Kontakt: 77 400 55 86 lub 725 317 170

 

Razem możemy tworzyć lepszą przyszłość dla tych wyjątkowych dzieci.🌟

Tags:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że w październiku 2023 r. odbędą się  konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach zadania pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy
dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Konsultacje skierowane są do osób, rodzin zagrożonych lub dotkniętych przemocą zamieszkujących teren Gminy Nysa,  w tym: dzieci i młodzież, członkowie rodzin, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, osoby niepełnosprawne, osoby starsze.

Konsultacje odbędą się zgodnie z poniższym harmonogramem:

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

03.10.2023 s. 2

10.10.2023 s. 2

24.10.2023 s. 2

31.10.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

05.10.2023 s. 2

12.10.2023 s. 2

19.10.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu: 77/447 23 70

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie