Aktualności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie realizuje projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii    dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie. Więcej informacji poniżej:

bezp 07 20

W sierpniu 2023 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie przeprowadzi bezpłatne konsultacje z psychologiem oraz terapeutą ds. uzależnień w ramach projektu pn. „Zapewnienie funkcjonowania Bezpiecznej Przystani” realizowanego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Nysa na rok 2023 dot. zwiększenia dostępności i podniesienia jakości pomocy dla osób doznających przemocy w rodzinie.

Dyżury psychologa oraz terapeuty ds. uzależnień odbywać się będą zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

sierpień 2023r.

Dyżur pełni

Dzień  tygodnia

Godziny

Psycholog

01.08.2023 s. 2

08.08.2023 s. 1

22.08.2023 s. 2

29.08.2023 s. 2

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

8:00-12:00

Terapeuta ds. uzależnień

03.08.2023 s. 2

10.08.2023 s. 2

17.08.2023 s. 2

13:00-16:00

13:00-16:00

13:00-16:00

Zapisy oraz więcej informacji pod numerem telefonu:  77/447 23 70

Tags:

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r., poz. 1249 oraz z 2023 r. poz. 535 i 289) oraz zapisami uchwały Rady Miejskiej w Nysie nr LXXVII/1102/2023 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Nysie, proszę o zwrócenie się do stowarzyszeń z informacją o możliwości wyznaczenia przedstawiciela do składu Zespołu Interdyscyplinarnego.

Zgodnie z przedmiotową nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obowiązująca dotychczas ustawa oraz uchwała nr XXXVI/578/21 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania tracą swoją moc prawną, dlatego też należy powołać nowy Zespół Interdyscyplinarny.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o przesłanie informacji o kandydaturze, zawierającej rekomendację dotyczącą wskazania przedstawiciela stowarzyszenia/organizacji na członka Zespołu Interdyscyplinarnego do dnia 24 lipca 2023 r. na adres Urzędu Miejskiego w Nysie, 48-300 Nysa, ul. Kolejowa 15.

Tags:

opolskie 2023

Od 01 lipca 2023 roku w naszej Gminie uruchamiamy pierwsze mieszkanie chronione wspierane dla 3 osób niesamodzielnych – osób starszych lub/i osób z niepełnosprawnościami. Mieszkanie przeszło kompleksowy remont i jest w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powierzchnia mieszkalna lokalu to 54,98 m2, składa się ono z 3 osobnych pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC oraz z balkonu. Lokal został przekazany w trwały zarząd Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nysie. Usługi w ww. mieszkaniu będą miały charakter pobytu stałego lub okresowego. Mieszkanie służyć będzie osobom niesamodzielnym wymagającym wsparcia w formie usług opiekuńczych  lub asystenckich.

Remont i wyposażenie przeprowadzono w ramach projektu partnerskiego pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, którego Liderem był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu. Dofinansowanie pozyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość całkowita zadnia: 476 000,00 PLN

Dofinansowanie zadania: 250 000,00  PLN

Wkład własny niefinansowy (rzeczowy):  226 000,00 PLN

IMG 20230629 WA0000

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie