Aktualności

Informujemy, że od dnia 19 maja 2023 r. została obniżona cena węgla w ramach zakupu preferencyjnego. Nowa, niższa cena węgla bez względu na rodzaj wynosi 1.590,00 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztów transportu ze składu do gospodarstwa domowego. Po węgiel należy zgłosić się z własnym transportem. Węgiel nie jest workowany.

https://necnysa.eu/news/item/100-nowa-cena-za-wegiel-dla-odbiorcow-indywidualnych

Tags:

popz logo

Podprogramu 2021 Plus

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że będzie kwalifikować beneficjentów do kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w zakresie dystrybucji dodatkowej żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus.

Skład paczki żywnościowej dla odbiorców końcowych będzie zawierał (6 artykułów żywnościowych na cały podprogram dla jednej osoby). Zakładany okres dystrybucji żywności w Podprogramie 2021 Plus będzie realizowany od miesiąca maja 2023 roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie informuje, że następuje kontynuacja współpracy OPS w Nysie z Chrześcijańska Służba Charytatywną oddział w Nysie.

Pomocą żywnościową w ramach Programu 2021 Plus mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 235 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej:

– 1.823,60zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,

– 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 • Osoby, które chcą korzystać z żywności w ramach Podprogramu 2021 Plus zapraszamy do zgłaszania się do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A, 48-303 Nysa od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 10:00 oraz od godz. 14:00 do 15:00.
 • Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody netto za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka, wszystkich członków gospodarstwa domowego.
 • Termin zgłaszania się do tut. Ośrodka od 12 grudnia 2022 roku do wyczerpania miejsc.

Wytyczne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

Tags:

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie określenia warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Opolu.

Szczegółowe informacje:

https://bip.opolskie.pl/2023/04/okreslenie-warunkow-wynagradzania-egzaminatorow-przeprowadzajacych-egzaminy-kandydatow-na-kierowcow-i-kierowcow-w-wojewodzkim-osrodku-ruchu-drogowego-w-opolu/

Tags:

logo lapa

Podaj Łapę! Budowanie wolontariatu i tutoringu rówieśniczego to projekt, który jest odpowiedzią na skutki ostatnich trudnych wydarzeń – pandemii Covid-19 oraz wojny na Ukrainie, a także wyzwania z jakimi mierzy się tzw. „trudna młodzież”. By wesprzeć młode osoby z trudnościami, chcemy zaangażować ich w nowatorskie, atrakcyjne działania, prowadzące do budowania relacji rówieśniczych oraz stworzenia grupy wolontariuszy działających na rzecz zwierząt.

Dzięki naszej inicjatywie, chcemy zaangażować i zmotywować młodzież do zmierzenia się ze swoimi emocjami, wykształciły aktywną postawę wobec problemów i dać im przestrzeń, by mogli poczuć swoją sprawczość poprzez wolontariackie działania. Projekt Podaj Łapę! z jednej strony wpiera ich terapeutycznie i psychoedukacyjnie, pozwalając zmierzyć się ze swoimi słabościami i problemami, z drugiej strony edukuje i inspiruje do kreatywnych zajęć, a ostatecznie uwrażliwia na problemy społeczne i pokazuje różne możliwości.

W ramach projektu przewidzieliśmy:

 • warsztaty filmowe,
 • kreatywne zajęcia,
 • leśne wyprawy survivalowe,
 • działania na rzecz bezdomnych zwierząt (w tym organizacja wydarzenia),
 • wsparcia pedagoga i psychologa.

Okres realizacji projektu: od lipca 2023 do lipca 2024 roku

Grupa docelowa to 30 osób w wieku 9-18 lat z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym, rodzinnym i szkolnym, zamieszkujące i uczące się na terenie gminy Nysa. W szczególności dzieci i młodzież, które:

 • oczekują na terapię psychologiczną/pedagogiczną,
 • są w kryzysie psychicznym,
 • sprawiają trudności wychowawcze w domu, szkole, świetlicy,
 • z niepełnosprawnością, w tym intelektualną,
 • doświadczają ubóstwa,
 • pochodzą z niepełnych rodzin,
 • mają problemy z uzależnieniami,
 • doznają przemocy w rodzinie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nysie.

plakat PODAJ ŁAPĘ po zmianach1

Tags:

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

Szczegółowe informacje:

https://bip.opolskie.pl/2023/05/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-zmieniajacej-uchwale-w-sprawie-wysokosci-stawek-oplat-za-zajecie-pasa-drogowego/

Tags:

Szukaj

Najnowsze wpisy - NABÓR

09 listopad 2023
04 październik 2023
13 wrzesień 2023

Najnowsze wpisy - zamówienia publiczne

© 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie